ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2013

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2013 exSupachai Nitipan, exTepyuda Sritrakul, exAnthicha Kunjantarachot, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of epitopes in Leptospira borgpetersenii leucine-rich repeat proteins", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 46-57
2013 exSrisantisaeng, P., inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "Proteolytic activity from chicken intestine and pancreas: Extraction, partial characterization and application for hyaluronic acid separation from chicken comb", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 93, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2013, หน้า 3390-3394
2013 exNeesanant, P., inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuwongkomon, K., exBodhidatta, L., exSethabutr, O., exAbente, E.J., exSupawat, K., exMason, C.J., "Optimization of one-step real-time reverse transcription-polymerase chain reaction assays for norovirus detection and molecular epidemiology of noroviruses in thailand", Journal of Virological Methods, ปีที่ 194, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2013, หน้า 317-325
2013 exชุตาภา สมนึก, exผศ.บัณฑิต อินณวงศ์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cytotoxicity of Used Frying Oil Recovered by Different Adsorbents", Kasetsart Journal: NATURAL SCIENCE, Volume 047, Issue 6, November 2013- December 2013, Pages 874-884, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 874-884
Publish Year National Journal 3
2013 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ, "สารกำหนดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคเหตุใยหิน", พุทธชินราชเวชสาร, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 54-58
2013 exสุวิช บูญโปร่ง, exวรรณสิงห์ หงษ์คำ, exชำนาญ ดงปาลี, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าสรีรวิทยาและค่าทางชีวเคมีของเลือดในกระบือปลักไทย", วารสารวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, ปีที่ 2556, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 32-45
2013 exศุภชัย นิติพันธ์, exจิติพร ประชุมวรรณ์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบยีน Putative Leucine-rich Repeat LBJ_2271 Orthologs ในจีโนมของเชื้อ Leptospira borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2013, หน้า E1-E14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2013]