ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2009 exTerada, M, exMatsumura, A, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, exTaniguchi, K, exSato, F, exSakurai, F, exYokosuka, M, exNagy, G.M, exSaito, T.R, "Time-dependent changes in cardiovascular function during copulation in male rats", Reproductive Medicine and Biology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2009, หน้า 59-62
2009 exMisao Terada , exSeiko Wato, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, exHaruo Hashimoto, exKazumi Taniguchi, exFujiro Sakurai, exMakoto Yokosuka, exGyorgy G. Nagy, exToru R. Saito, "Age-Related Changes in Heart Rate during Copulatory Behavior of Male Rats", EXPERIMENTAL ANIMALS, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 427-430
2009 inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exSuthanmapinunt, P., exKornkaewrat, K., inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, อาจารย์, exAmornsak, S., inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Freezability of Thai native crossbred horse Semen in different extenders", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2009, หน้า 105-114
Publish Year National Journal 2
2009 inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, อาจารย์, exสุดารัตน์ อมรศักดิ์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการทนต่อการแช่แข็งของน้ำเชื้อพ่อม้าพื้นเมืองไทยในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่างชนิด", Chulalongkorn Medical Journal, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 105-114
2009 inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, อาจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐมภูมิในสุนัข", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 72-83

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exเทพยุดา ศรีตระกูล, exอันธิฌา คุณจันทรโชติ, "Using of genome database and bioinformatics tools for vaccine development.", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 and the 35th Veterinary Medicine & Livestock Development Annual Conference 2009., 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 exอำพล จุปะมัดถา, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อกูลตาไธโอนในแม่สุกรและลูกสุกรดูดนมและการเจริญเติบโตของลิมโฟซัยท์ชนิดทีในลูกสุกรดูดนม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 18 มีนาคม 2009, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "Molecular cloning and Characterization of the SLC11A1 cDNA in the swamp buffaloes (Bubalus arnee carabanesis)", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 In conjunction with The 35th Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2009]