ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2018

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2018 exปิยนาท เทียนเล็ก, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity analysis of Thai indigenous chickens based on complete sequences of mitochondrial DNA D-loop region.", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2018
2018 inดร.ชมนาด เลิศไกร, อาจารย์, exAsavapanumas, N., exBrawek, B., exKovalchuk, Y., exMojtahedi, N., exDel Moral, M.O., exGaraschuk, O., "Intracellular Ca2+ stores control in vivo neuronal hyperactivity in a mouse model of Alzheimer's disease", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ปีที่ 115, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2018, หน้า E1279-E1288
2018 exG. Cosenza, exM. lannaccone, exB. Auzino, exNPP Macciotta, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exI Nicolae, exA Pauciullo, "Remarkable genetic diversity detected at river buffalo prolactin receptor (PRLR) gene and association studies with milk fatty acid composition", Animal Genetics, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 159-168
2018 inดร.ชมนาด เลิศไกร, อาจารย์, exGaraschuk, O., "Role of presynaptic calcium stores for neural network dysfunction in Alzheimer's disease", Neural Regeneration Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2018, หน้า 977-978
2018 exSihem Dabbou, exIlario Ferrocino, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamia Dabbou, exS. Bergagna, exD. Dezzuto, exAchille Schiavone, exLuca Cocolin, exFrancesco Gai, exV. Santoro, exLaura Gasco, "Bilberry pomace in rabbit nutrition: effects on growth performance, apparent digestibility, caecal traits, bacterial community and antioxidant status", Animal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-11
2018 exThitima Jarupan, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Effect of Colistin and Liquid Methionine with Capsaicin Supplementation in Diets on Growth Performance and Intestinal Morphology of Nursery Pigs", International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 46-51

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2018 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเพศในเหยี่ยวแดง (Haliastur indus): การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไพร์เมอร์ 2 ชุดของพีซีอาร์", การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES) 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaturun Luapan, exPanyalak Amarapitak, exPhattharaporn Sriyaphai, exRatchanont Buahom, exTanakrit Cham-iam, exพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว, "Screening three cricket species (Gryllus bimaculatus, Aceta domestica and Modicogryllus confirmata) for broiler diets by in vitro digestibility techniques", 6th Mediterranean Poultry Summit, 18 - 20 มิถุนายน 2018, Turin สาธารณรัฐอิตาลี
2018 exWitchanun Juntanapum, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "The Effects of Lysophosphatidylcholine in Diet on Egg Production, Blood Lipids, Intestinal Morphology and Nutrients Transport Related to Gene Expression in Small Intestine of Laying Hen", the 11th Asia Pacific Poultry Conference or APPC2018. 25-27 March 2561,Thailand , 25 - 27 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exThitima Jarupan, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Effect of Colistin and Liquid Methionine with Capsaicin Supplementation in Diets on Growth Performance and Intestinal Morphology of Nursery Pigs", 2018 9th International Conference on Food Engineering and Biotechnology (ICFEB 2018), 28 - 30 มีนาคม 2018, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2018 exนภาพร วิรัทธิโกวิท, exปิยะนาท เทียนเล็ก, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Labeling canine adipose-derived stem cell with superparamagnetic iron oxide nanoparticles", The 4th Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 29 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
Publish Year International Petty Patent 2
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "แผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "หมุดยึดแผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2018]