ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2008

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exSunthorn Rungruang, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exTheo Wensing, "Performance of Periparturient Dairy Cows Fed Alfalfa Hay in Total Mixed Ration : A Field Trial in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 11-18
2008 exPiyanan Leekaew, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Method to Extract Mitochondrial DNA in a Non-invasive Phylogenetic Study of Domestic Native Thai Ducks", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 41-50
2008 exEndris Feki Ahmed, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Parasitological and Hematological Study on Fasciola spp. Infections in Local Breeds of Sheep in Middle Awash River Basin, Afar Region, Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 271-277
2008 exBoonprong, S, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParvizi, N, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, "Productivity of Thai Brahman and Simmental-Brahman crossbred (Kabinburi) cattle in central Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 409-415
2008 inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exAree Laikul, exSudarat Amornsak, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Extenders and Glutamine on the Cooled Storage of Semen of Thai Native Crossbred and Full-Size Purebred Horses", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 473-484
2008 exSuzuki, M, exDing, Q, exMuranaka, S, exKigure, M, exKojima, M, exTerada, M, exKataoka, N, exHagiwara, A, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, exMoritani, N, exHashimoto, H, exYokosuka, M, exSakurai, F, exTanaka, M, exSaito, TR, "Correlation between Body Weight (Epididymal Fat) and Permeation Rate of Serum Leptin through the Blood-Brain Barrier (BBB) in Male Rats Aged 8 Months", EXPERIMENTAL ANIMALS, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2008, หน้า 485-488
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaraporn Hirunvong, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorrakarn Chitanont, exPakorn Talsook, "Effect of Feed Supplementation of Lactic Acid Bacteria on Microbial Changes in Broiler Intestine.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 269-276
Publish Year National Journal 4
2008 inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKosit Sribhen, "Stress-related Myocardial Damage and Dysfunction: Biochemical and Pathophysiological Considerations", Sirijaj Medical Journal, มกราคม 2008
2008 exคมสัน นามตะคุ, inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ในปลาดุกและปลาตะเพียนในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 70-79
2008 exกีรติ จิรวัฒน์จรรยา, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนและแสดงออกของยีนเลปตินและตัวรับในไก่พื้นเมืองไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 177-189
2008 inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของระบบกลุ่มเลือดสุนัข DEA 1.1 ในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 63-68

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2008 exDontri T, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Supplementation of Red Mold Rice from an Egg Yolk Pigmented and Cholesterol Lowering Monascus Strain on Egg Performance and Quality in Laying Hens", The 13th Animal Science congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies, 25 กันยายน 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exนางสาวจิติภรณ์ ประชุมวรรณ์, "Genetic variations of Leptospira spp.: classified by LipL36 genes and capillary electrophoresis techniques.", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "The efficacy of calcium sulfate as a cefazolin-loaded material compares with polymethylmethacrylate beads: An In Vitro study", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "การโคลนระดับโมเลกุลของตัวรับฮอร์โมนเลปตินของเป็ด", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรการ ชิตานนท์, exปกรณ์ ตาลสุข, "คุณสมบัติที่เหมาะสมของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางนุช โชติช่วง, "ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกีรติ จิรวัฒน์จรรยา, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนและแสดงออกของยีนเลปตินและตัวรับของเลปตินในไก่พื้นเมืองไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวัชรี เทิดสิโรตม์, exออมใจ แสงแก้ว, exพรพยนต์ สถิตยางกูร, exมนตรี ภัทรพนาวัน, exวิลาสินี ภุมรินทร์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเก็บตัวอย่างและสกัดไมโตคอนเดรียดีเอนเอจากสุนัขด้วยวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวด และการวิเคราะห์พันธุกรรมไมโตคอนเดรียดีเอนเอของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของภาวะเครียดต่อลักษณะทางจุลกายวิภาคของผิวหนัง อวัยวะภายในและระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะของปลาดุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน: การแยกให้บริสุทธิ์โดยเจลฟิลเทรชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟีและศึกษาน้ำหนักโมเลกุลโดยแมสสเปกโทรเมทรี และโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตพอลิอะคริลาไมด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2008]