ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2020

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2020 exPanthiphaporn Chankuang, exAchira Linlawan, exKawisara Junda, exChittikan Kuditthalerd, exTuksaorn Suwanprateep, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, exChaowaphan Yinharnmingmongkol, "Comparison of Rabbit, Kitten and Mammal Milk Replacer Efficiencies in Early Weaning Rabbits", Animals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-12
2020 exYazavinder Singh, exMarco Cullere, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exAntonella Dalle Zotte, "Effect of different killing methods on physicochemical traits, nutritional characteristics, in vitro human digestibility and oxidative stability during storage of the house cricket (Acheta domesticus L.)", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 102444-102455
2020 exYongkang Zhen, ex Pipatpong Chundang, exYu Zhang, exMengzhi Wang, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Killing Process on the Nutrient Content,Product Stability and In Vitro Digestibility of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae Meals", Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 17, สิงหาคม - กันยายน 2020, หน้า 6099-6112
2020 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with Ehrlichia canis or Anaplasma platys associated with uveitis", Tropical Biomedicine, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 551-559
2020 exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exBanthari Chotimanothum, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Improving the nutritive value of mulberry leaves, Morus spp. (Rosales: Moraceae) for silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) using gamma irradiation", JOURNAL OF RADIATION RESEARCH AND APPLIED SCIENCES, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 629-641
2020 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPojnicha Chuayjuljit Anukkul, exTeerawat Kritsadasima, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparing the results of intradermal skin tests for four dust mite allergens in dogs with atopic dermatitis in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2381-2387

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2020 exSathita Areerat, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Do biologically appropriate raw food diets meet the requirement on macronutrients, calcium and phosphorus concentration for maintenance adult dogs?", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPitpatpong Chundang, exKanockwan Saisongkroh, exNatamon Waiwaree, exNicha Rawiwanpong, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study on in vitro digestibility efficiency of different raw materials and milk replacers in early weaning rabbit at 18 days old", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exWatcharadol Yeohsakul, exDamissara Aungkanukulvit, exChatyahorn Poemsap, exRattapong Sukkheewan, exChayanid Prasanwong, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Different concentrations of arabic, guar, and xanthan gums to the palatibility of captive slow loris (Nycticebus spp.)", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPhacharaphat Seemuang, exPipatpong Chundang, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening possibility insects as an alternative sustainable protein sources for nile tilapia (Oreochromis niloticus) using in vitro digestibility technique", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPenpicha Kongsup, exPipatpong Chundang, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening insects as an alternative sustainable protein source for whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) based on in vitro digestibility technique", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2020]