ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2013

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2013 exKiatichai Treerattanapitak, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Possibilistic Exponential Fuzzy Clustering", JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY , ปีที่ 28(2), ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 311-321
2013 exKoonsanit, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inนายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, รองศาสตราจารย์, "Parameter-free estimation of the number of texture segmentations for application of satellite imagery in agriculture", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 3227-3230
2013 exWichaiwong, T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A double scoring method for xml element retrieval", Computing and Informatics, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 411-440
2013 exนาย วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Data Mining of International Tourists in Thailand by Two Step Clustering and Classification", Advanced Science Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 245-249
2013 inดร.อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Analysis of LZW Differential Evolution for Binary Encoding", GSTF Journal on Computing, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013
2013 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exNantanach Rungrusamiwatanakul, exTawa Khampachua, "Thailand's Transformation to C-Government : Core Challenges and Roadmap", E-Government Implementation and Practice in Developing Coutries, ปีที่ 2556, ฉบับที่ "-", กันยายน 2013, หน้า 349-367
2013 exWichaiwong, T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "An extension XML compression technique for XML element retrieval", Information (Japan), ปีที่ 16, ฉบับที่ 8 A, สิงหาคม 2013
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exภาวิดา ยะโสวงษ์, "การจัดทำดัชนีค้นคืนภาพถ่ายดาวเที่ยมด้วยการจัดกลุ่มและค่าดัชนีพืชพรรณ", Journal of Information science and technology , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 1-8

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2013 inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, exภาคภูมิ มุกดาสนิท, "Light-weight Operation of a Failover System for Cloud Computing", 5th International Conference on Knowledge and Smart Technology 2013 (KST2013), 31 มกราคม - 1 มีนาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exวรินทร รัตนชื่น, exวิชญกูล ปานดวงแก้ว, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, inนางสาวสุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์, "ระบบค้นหาสมุนไพรไทยโดยใช้ออนโทโลยี", The 10th International Conference on e-Business 2013-, 30 - 31 มกราคม 2013, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exเมธาวี พรหมบุญ, exอิศรา วัฒนา, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Application Software of Food Rescipe on iPhone", AUCC 2013 - The ASEAN Undergraduate Conference in Computing, 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, - จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exอัญมณี หิรัญศุภโชติ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Healthy Skin Online", The ASIAN Undergraduate Conference in Computing(AUCC2013) , 14 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2013, - จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exนายวิโรจน์ ยศสวัสดิ์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Inbound tourists segmentation with combined algorithms using K-Means and Decision Tree", 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2013, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์สำหรับการแก้สมการการแพร่ 2 มิติ ด้วย CUDA", International Conference on e-Business (INCEB), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2013
2013 exKovavisaruch, L., inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrommoon, G., exIamrahong, N., "Data integration for Thailand disaster risk and Response Management System", 2013 Proceedings of PICMET 2013: Technology Management in the IT-Driven Services, 28 กรกฎาคม 2013
2013 exจันจิรา โจจัน, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Preprocessing of Imbalanced Breast Cancer Data using Feature Selection Combined with Over-Sampling Technique for classification", 2013 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems1-, 28 - 29 กันยายน 2013, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2013]