ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2014

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2014 inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสรรเสริญ พรมแดน, "Automated Microalgae Image Classification", Procedia Computer Science, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 1981-1992
2014 exVijanprecha, S., inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Saliency location based on color contrast", , ปีที่ 9159, เมษายน 2014
2014 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exวันทนี ประจวบศุภกิจ, "Cluster-based sampling of multiclass imbalanced data", Intelligent Data Analysis, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 1109-1135
2014 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exดร. อรุณี อินทรไพโรจน์, "Model of Inbound Asean Economics Community Tourists in Thailand by Using Twining of Feature Selection and Classification Algorithms", Advanced Science Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 10-12, ตุลาคม 2014, หน้า 2202-2205
2014 exนาย วิโรจน์ ยอกสวัสดิ์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Rules Mining Based on Clustering of Inbound Tourists in Thailand", ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1197-1204
2014 exTantisripreecha, T., exSatoh, K., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Legal Reasoning Engine for Civil Court Procedure", Lecture Notes in Computer Science, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 8589, สิงหาคม 2014, หน้า 500-512
2014 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Assessing the quality of Thai Wikipedia articles using concept and Statistical Features", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 275, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 513-523
2014 exธนพล ตันติศรีปรีชา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "LASTC: Legal advisory system for Thai Cheque Law", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 275, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 503-512

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 16
2014 inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกวุฒิ โรจน์สัตตรัตน์, อาจารย์, "Segmentation Ensemble: A Knowledge Reuse for Model Order Selection using Case-based Reasoning", The 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, 6 - 8 มีนาคม 2014, Angers สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2014 exOrnuma Thesprasith, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Query Expansion Using Medical Subject Headings Terms in the Biomedical Documents", Intelligent Information and Database Systems - 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, 7 - 9 เมษายน 2014, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exK. Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Promdaen, exS. Sittichat, "Discrimination of chicken freshness using electronic nose combined with PCA and ANN", the 2014 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2014), 14 - 17 พฤษภาคม 2014, นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exOrnuma Thesprasith, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "CSKU GPRF-QE for Medical Topic Web Retrieval", CLEF2014 Working Notes, 15 - 18 กันยายน 2014, Sheffield สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2014 exVijanprecha, S., inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Saliency location based on color contrast", 6th International Conference on Digital Image Processing, ICDIP 2014, 5 เมษายน 2014, Athens; Greece
2014 exLimrattanasilp, M., inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, "Virtual machine allocation using server power profile", 2014 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 14 พฤษภาคม 2014
2014 exChinprasertsuk, S., inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, "Power model for virtual machine in cloud computing", 2014 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 14 พฤษภาคม 2014
2014 exวันทนี ประจวบศุภกิจ, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Hybrid Sampling for Multiclass Imbalanced Problem:Case Study of Students’ Performance Prediction", ICACSIS, 18 - 19 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 exกนกวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย, "การจำแนกหัตถการที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง", The Eighteen International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2014, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น
2014 exสัญชัย นิจวิภากุล, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพร้อมในการให้บริการดีเอ็นเอสเซคของไอเอสพีในประเทศไทย", The Eighteen International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2014, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exสุกัญญา จิ๋วสกุล, inดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, "การลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการค้นหาเส้นทางของ AODV ในเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจด้วยการกระจายแพ็คเก็ตทุกทิศทางแบบอาศัยระยะทาง", The Eighteen International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2014, 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น
2014 inดร.อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา, "Arithmetic Coding Differential Evolution with Tabu Search", 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014
2014 exตรีนาถ กอศรีพร, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Lattice Boltzmann method for two-dimensional incompressible Navier-stokes equation with CUDA", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exTantisripreecha, T., exSatoh, K., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Legal reasoning engine for civil court procedure", 10th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2014; Taiyuan; China; 3 August 2014 through 6 August 2014, 3 - 6 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 exKanchana Saengthongpattana, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Assessing the Quality of Thai Wikipedia Articles using Concept and Statistical Features", 2014 World Conference on Information Systems and Technologies, WorldCIST 2014; Madeira; Portugal; 15 April 2014 through 18 April 2014, 15 - 18 เมษายน 2014
2014 exTantisripreecha, Tanapon, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "LASTC: Legal advisory system for Thai Cheque Law", 2014 World Conference on Information Systems and Technologies, WorldCIST 2014; Madeira; Portugal; 15 April 2014 through 18 April 2014, 14 - 18 เมษายน 2014
Publish Year National Conference 1
2014 exนพธน ผาสุข, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มความสามารถการทดสอบประสิทธิภาพและภาระงานซอฟต์แวร์ใน JMeter", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT 2014), 27 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2014, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2014]