ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2006

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exRojsattarat, E, exYim-Ngam, S, "Smart e-learning using recommender system", COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, PT 2, PROCEEDINGS, ปีที่ 4114, กันยายน 2006, หน้า 518-523
2006 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Predicting the dissolution of four rock phosphates in flooded acid sulfate soils of Thailand", Soil Science, ปีที่ 171, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2006, หน้า 200-209
Publish Year National Journal 1
2006 exSiriporn Attanoraks, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "CONSENSUS SELECTION ALGORITHM FOR AUTOMATIC PRIMER DESIGN SYSTEM", KMITL Science Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2a, พฤษภาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 34-42

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2006 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Smart E-Learning using Recommender System", 2006 Intrenational Conference on Intelligent Computing, 16 สิงหาคม 2006, คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพโปรโตคอลโซนเราท์ติงโดยวิธีลดการซ้ำซ้อนของแพ็กเก็ตร้องขอด้วยการตรวจสอบโหนดข้างเคียงก่อน", The 3rd ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2006), 10 - 13 พฤษภาคม 2006
2006 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clustering e-Banking Customer using Data Mining and Marketing Segmentation", The 3rd ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2006), 10 - 13 พฤษภาคม 2006
2006 exSiriporn Attanoraks, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "CONSENSUS SELECTION ALGORITHM FOR AUTOMATIC PRIMER DESIGN SYSTEM ", KMITL International Conference on Science and Applied Science 2006, 8 - 10 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2006 inนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิดปลาและนิเวศวิทยาบริเวณลุ่มน้ำสงคราม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2006]