ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2018

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2018 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกคุณภาพบทความวิกิพีเดียภาษาไทยโดยใช้ออนโทโลยีและลักษณะเด่นที่เกี่ยวกับการอ้างอิง", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018
2018 inดร.นพดล จันทร์เอี่ยม, อาจารย์, ex Ondrej Navratil, exSheng-Lung Peng, "On the Node Searching Spanning Tree Problem", Journal of Computers (Taiwan), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 160-165
2018 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChalee Vorakulpipat, exMasawee Masdisornchote, "Cloud infrastructure-as-a-service consumption at the organisation level: Exploratory study in Thailand", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 167-177
2018 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Optimality and Complexity of Offline Cache Replacement Policies for Nonuniform Objects", International Journal of Future Computer and Communication, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 63-67
2018 exPatarawat Pitiwan, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurasak Mungsing, "Developing an Ontology Based on Theory of Planned Behavior", INFORMATION, ปีที่ 21, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 1933-1942
2018 inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBunyakiati, P., "On Selecting Collaborative Modeling Tools", 42nd IEEE Computer Software and Applications Conference, COMPSAC 2018, ปีที่ 1, กรกฎาคม 2018, หน้า 791-792
2018 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTaratep Sira-Aksorn, exPornchanok Suksankawanich, "Social Media Comment Management using SMOTE and Random Forest Algorithms", International Journal of Networked and Distributed Computing, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 204-209
2018 inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exKenneth Hodge1, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exD. Michael Payne, exMark A. Knepper, exไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล, "AbDesigner3D: a structure-guided tool for peptide-based antibody production", Bioinformatics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2018, หน้า 2158-2160

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2018 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTaratep Sira-aksorn , exPornchanok Suksankawanich, "Social Media Comment Management using SMOTE and Random Forest Algorithms", SNPD 2018, 27 - 29 มิถุนายน 2018, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2018 exTanapon Tantisripreecha, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Stock market movement Prediction using LDA-Online Learning Model", SNPD2018, 27 - 30 มิถุนายน 2018, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2018 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Empirical Discovery of Near-Optimal Offline Cache Replacement Policies for Nonuniform Objects", The 14th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT), 5 - 6 กรกฎาคม 2018
2018 exนางสาวณัฐชา ชยานุรักษ์, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการละลายของน้ำแข็งโดยใช้ SPH และการถ่ายเทความร้อนด้วยอุณหภูมิคงที่", International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2018, 13 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
2018 exChangmai, T., inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, exChulak, P., "Smart Hydroponic Lettuce Farm using Internet of Things", 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology, KST 2018, 31 มกราคม 2018
2018 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, exThepchai Supnithi, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Quality Classification of ASEAN Wikipedia Articles using Statistical Features", ISAI-NLP 2018, 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, Pattaya
2018 exChaisiri Sanitphonklang, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "The discovery of experts for Multidisciplinary Research using data mining approach", ICSEC2018, 21 - 23 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBunyakiati, P., "On Selecting Collaborative Modeling Tools", 42nd IEEE Computer Software and Applications Conference, COMPSAC 2018, 23 กรกฎาคม 2018
2018 exPassapong Jittavani, inดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Job Tracking and Assessment System Design and Implementation with UI/UX and Agile Methodology", IEEE WIECON-ECE 2018, 15 ธันวาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exวรัญญู วิศาลศิริกุล, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identifying Influencers with Ensemble Classification Approach on Twitter", The 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2018), 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนบัตร ช่างไม้, "Predictive models for Lettuce quality from Internet of Things-based hydroponic farm", 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exอุณนดาทร มูลเพ็ญ, exสุรศักด์ิ มังสิงห์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวแบบพยากรณ์แพคเกจการท่องเที่ยวในประเทศไทยตามลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยการทาเหมืองข้อมูลบนคลาวด์", The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2018), 5 - 6 กรกฎาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2018]