ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2010

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2010 exBoonchom, V.-S., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Legal ontology construction using ATOB algorithm", Lecture Notes in Business Information Processing, ปีที่ 57 LNBIP, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2010, หน้า 268-279
2010 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKiatichai Treerattanapitak, "Membership Enhancement with Exponential Fuzzy Clustering for Collaborative Filtering", Neural Information Processing. Theory and Algorithms , ปีที่ 6443, ฉบับที่ part 1, พฤศจิกายน 2010, หน้า 559-566
2010 exTantisripreecha, T., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Supreme court sentences retrieval using Thai law ontology", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 70 LNEE, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 177-189
2010 exKoonsanit, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Band selection for hyperspectral image using principal components analysis and maxima-minima functional", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 6746 LNAI, พฤศจิกายน 2010, หน้า 103-112
Publish Year National Journal 1
2010 ex วีระ จิรกิจอนุสรณ์, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคของเหมืองข้อมูล", วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มิถุนายน - ธันวาคม 2010, หน้า 39-44

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2010 exธนพล ตันติศรีปรีชา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "A Study of Thai Succession Law Ontology on Supreme Court Sentences Retrieval", The 2010 IAENG International Conference on Artificial Intelligence and Applications, 15 - 19 มีนาคม 2010, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Issue Classification using Ontology for Webboard Comment Summarization", The 7th International Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "The Integration of WEKA and Google Maps in Visualization with a Web Mash-up of Deluge Risks Tracking in E-Tracking System", The 9th International Conference on e-Business 2010 (iNCEB2010), 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Simple Approach to optimize XML Retrieval", The 6th International Conference on Next Generation Web Services Practices, 22 - 24 พฤศจิกายน 2010, Gwalior สาธารณรัฐอินเดีย
2010 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Membership Enhancement with Exponential Fuzzy Clustering for Collaborative Filtering", ICONIP2010 17th International Conference on Neural Information Processing, 21 - 26 พฤศจิกายน 2010, ซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
2010 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "The use of JAVA and WEKA Libraries for Clustering Satellite Image in viewer application", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Sub region, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนาสาว จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "การแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนและการให้น้ำหนักคุณลักษณะข้อมูล", The 7th International Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กทม. ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวสุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์, exKathleen Hua, exKien A. Hua, exJintavaree Srisomboon, "ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการตีบแคบของช่องกระดูกสันหลังส่วนล่าง", Proc. SPIE- Medical Imaging 2010: Computer-Aided Diagnosis, 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2010
2010 inนายประมุข ขันเงิน, exชัชพล สรานุรักษ์, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pixelcuts: Scalable Approximate Illumination from Many Point Lights", The 2010 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2010), 17 พฤศจิกายน - 19 ตุลาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exBoonchom, V.-S., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Legal ontology construction using ATOB algorithm", International Workshops on Business Information Systems Workshops, BIS 2010, 3 - 5 พฤษภาคม 2010
2010 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKitti Koonsanit, "Automatic Determination of the Initialization Number of Clusters in K-means Clustering Application by Using Co-occurrence Statistics Techniques for Multispectral Satellite Image", The 2010 International Conference on Information Security and Artificial Intelligence (ISAI 2010), 17 - 20 ธันวาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์", The 2010 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exTantisripreecha, T., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Supreme court sentences retrieval using Thai law ontology", International Conference on Advances in Intelligent Control and Computer Engineering, 17 - 19 มีนาคม 2010
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Webboard Comment Classification and Summarization using Ontology", International Conputer Science and Engineering Conference, 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ, "Clustering of Experts in State University by Using Fuzzy C-Means Algorithms and Feature Weighting Technique", IEEE Conference, ICMIT 2010 The second International Conference on Information and Multimedia Technology, 28 - 30 ธันวาคม 2010
2010 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวิชชวิน หงส์ประภัศร, exนางสาวพิมพ์นารา ชัยมิตรเจริญ, "ระบบสนันสนุนการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ออบชันไฟน์เดอร์", The 2010 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exWichaiwong, T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "XML retrieval more efficient using double scoring scheme", 9th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2010, 13 ธันวาคม 2010
2010 exKitti Koonsanit, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Band selection for hyperspectral image using principal components analysis and maxima-minima functional", 5th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, KICSS 2010, 25 - 27 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Thai Webboard Summarization Algorithm using Lexical Chain", The 6th National Conference on Computing and Information Technology and The 10 th International Conference on Innovative Internet Community Systems , 3 - 5 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสังวาล อำไพพิศ, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฟาร์มสร้างภาพบนระบบร็อคคลัสเตอร์ด้วยเบลนเดอร์", การประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exกฤษณพงศ์ เจียจันทร์พงษ์ , exสรชา เทพสถิตย์ศิลป์ , inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร Alfresco", การประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนินันท์ จิตอ่อนน้อม, exนิศานาถ ศิลป์อภิรมย์, "ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine", การประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exชยพร ศุภวิไล, exภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล, exณัฐพงศ์ สุระเสถียร, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขุมทรัพย์จากกองขยะ", งานประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิทวัส มงคลนวเสถียร, "กรณีศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพียร์ทูเพียร์ประเภท Live-streaming: TVUPlayer", การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2010), 13 - 15 มกราคม 2010, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยแบบอัตโนมัติ", The 2010 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุรชาติ บัวชุม, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองการจำแนกภาพถ่ายระหว่าง Multi-spectral กับ Hyper-spectral จากดาวเทียม SMMS/HJ-1A ด้วย Cluster Algorithms", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exระพีพรรณ บุญสิน, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "ระบบสั่งงานพ็อกเก็ตพีซีด้วยเสียงภาษาไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสมมาตร อังคเศรณีกุล, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยแบบอัตโนมัติโดยใช้ K-NN", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exเมธาวรรณ ใจไว, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายคุณภาพการให้บริการของเว็บเซอร์วิสด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์", The 2010 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010), 17 - 19 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกประเด็นโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อสรุปข้อคิดเห็นจากเว็บบอร์ด", International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพงศกร แตงทรัพย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่เข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม LZW ด้วยทฤษฎีเค้าร่าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2010]