ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2003

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2003 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Hybrid recommendation: Combining content-based prediction and collaborative filtering", INTELLIGENT DATA ENGINEERING AND AUTOMATED LEARNING, ปีที่ 2690, กันยายน 2003, หน้า 337-344

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2003 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Apply Decision Tree and Support Vector Regression to Predict the Gold Price", Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 1 มกราคม 2003
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2003]