ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2009 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTeawtechadecha, P, "A self-tuning of membership functions for medical diagnosis", Lecture Notes in Business Information Processing, ปีที่ 24, มกราคม 2009, หน้า 275-286
2009 exSukontip Wongpun, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Combined Algorithms for Classification of Conduct Disorder of Students in Thai Vocational School", Studies in Computational Intelligence, ปีที่ 253, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2009, หน้า 169-179
2009 exBoonchom, V.-S., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Thai succession and family law ontology building using ant colony algorithm", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 6284 LNAI, พฤศจิกายน 2009, หน้า 19-32
2009 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Association rule mining for intellectual capital of enterprises in central region of Thailand", Communications in Computer and Information Science, ปีที่ 55 CCIS, ธันวาคม 2009, หน้า 182-190
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKiatichai Treerattanapitak, "Items Based Fuzzy C-Mean Clustering for Collaborative Filtering", วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 30-34

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2009 exสุวารี อนุรักษ์ธนากร, exชุตินันท์ สิทธิเกียรติสกุล, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบคลังและจัดชุดข้อสอบออนไลน์", The Proceedings of the 2009 Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology -1th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2009), 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนระบบจัดการแฟ้มข้อมูล CODA เพื่อรองรับ IPv6 ", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exมนพัทธ์ ลิ้มรัตนศิลป์, exวรดนย์ รัตตนิศาน์กุล, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนต่อยอดแม่แบบและเนื้อหาของ Joomla", The Proceedings of the 2009 Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology -1th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2009), 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exอรวี หินทอง, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบตรวจสอบสถานที่และให้ข้อมูลเพื่อการทำงานในสายการผลิต", The Proceedings of the 2009 Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology -1th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2009), 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKiatichai Treerattanapitak, "Entropy based Fuzzy C-Mean for Item-based Collaborative Filtering", 9th International Symposium Communication and Information Technology 2009 , 28 - 30 กันยายน 2009, สาธารณรัฐเกาหลี
2009 exปฐม พุ่มพวง, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exประสงค์ ปราณีตผลกรัง, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "Using Bayesian Network for Planning Course Registration Model for Undergraduate students ", 2008 Second IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (IEEE DEST 2008), 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2009
2009 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exหทัยชนก กรชี, "Using K-Means Algorithm and Decision Tree for Filtering Attribute weights of Naive Bayes Classifier", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE2009, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, ภูเก็ต ประเทศไทย
2009 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exวิสิทธิ์ บุญชุม, "Thai Succession and Family Law Ontology Building Using Ant Colony Algorithm", The third International Workshop on Juris-Informatics, 19 - 20 พฤศจิกายน 2009, tokyo ญี่ปุ่น
2009 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Association Rule Mining for Intellectual Capital of Enterprises in Central Region of Thailand", IAIT 2009 The 3rd International Conference on Advances in Information Technology 2009, 1 ธันวาคม 2009 - 31 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาว จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Enterprise Expert Mining of Public University in Thailand", The 3rd Mahasarakham International Workshop on AI, 10 ธันวาคม 2009, มหาสารคาม ประเทศไทย
2009 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTeawtechadecha, P., "A self-tuning of membership functions for medical diagnosis", 11th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2009, 6 พฤษภาคม 2009
Publish Year National Conference 5
2009 inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, exเปรมฤดี นิกรพงษ์สิน, exสุรีย์ เมธาชูโชค, "ระบบธุรกรรมวิทัศน์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 27 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่", The first national conference on industrial and research projects for undergraduate students: IRPUSCON-01, 27 - 29 มีนาคม 2009, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสาวิตรี ฉ่ำลมัย, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม LZWGA แบบผสม Hybrid LZWGA", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKiatichai Treerattanapitak, "Items Based Fuzzy C-Mean Clustering for Collaborative Filtering", The 5th National Conference on Computing and Information Technology(NCCIT 2009), 22 - 23 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exธนพล ตันติศรีปรีชา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การใช้ออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา", การประชุมวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี 2552, 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2009]