ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2012

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2012 exWichaiwong T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Compression Technique for XML Element Retrieval", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 203-215
2012 exวิสิทธ์ บุญชุม, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "ATOB algorithm: an automatic ontology construction for Thai legal sentences retrieval", Journal of Information Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 37-51
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKiatichai Treerattanapitak, "Exponential Fuzzy C-Means for Collaborative Filtering", JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 567-576
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKitti Koonsanit, "Automatic Determination of the Appropriate Number of Clusters for Multispectral Image Data", IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, ปีที่ E95-D, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 1256-1263
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exWichaiwong, T., "A score sharing method for XML element retrieval", information Volume 15, Issue 10, October 2012, Pages 4165-4178, ปีที่ 15, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 4165-4178
2012 exKoonsanit, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inนายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, รองศาสตราจารย์, "Band selection for hyperspectral imagery with PCA-MIG", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7419 LNCS, สิงหาคม 2012, หน้า 119-127
2012 exTreerattanapitak, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Generalized agglomerative fuzzy clustering", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7665 LNCS, ฉบับที่ PART 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 34-41
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exWichaiwong, T., "A comparative study of MySQL functions for XML element retrieval", Lecture Notes in Engineering and Computer Science, ปีที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 53-57
2012 exHeeptaisong, T., inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Soil knowledge-based systems using ontology", Lecture Notes in Engineering and Computer Science, ปีที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 284-288
2012 exKovavisaruch, L., exSornlertlamvanich, V., inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIamrahong, N., exPrommoon, G., "Interexchange museum database via web service", Annual SRII Global Conference, SRII, กรกฎาคม 2012, หน้า 623-627
2012 exFranek, L., exJiang, X., inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Local instability problem of image segmentation algorithms: Systematic study and an ensemble-based solution", International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2012
2012 exวันทนี ประจวบศุภกิจ, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Clustering and Combined Sampling Approaches for Multi-class Imbalanced Data Classification", Advances in Information Technology and Industry Applications Advances in Information Technology and Industry Applications, ปีที่ 136, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 717-724
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exทัษยา อินเนียร, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exพศิน อินทามระ, "การจับคู่จุดควบคุมภาคพื้นดินบนภาพถ่ายดาวเทียมอัตโนมัติ", Journal of Information Science and Technology , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 38-46

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 19
2012 exWichaiwong, T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A structure extraction technique for XML query languages", 2012 International Conference on Information Science and Applications, ICISA 2012, 23 พฤษภาคม 2012
2012 exKoonsanit, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inนายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, รองศาสตราจารย์, "Parameter-free K-means clustering algorithm for satellite imagery application", 2012 International Conference on Information Science and Applications, ICISA 2012, 23 พฤษภาคม 2012
2012 inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exXiaoyi Jiang, "Using Soft Case-Based Reasoning in Model Order Selection for Image Segmentation Ensemble", Using Soft Case-Based Reasoning in Model Order Selection for Image Segmentation Ensemble, 12 - 15 มิถุนายน 2012, Yamaguchi city ญี่ปุ่น
2012 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Fexpert: System for Searching Experts in a Research University using K-Means Algorithm", 2012 IEEE Symposium on Computers & Informatics, 18 - 20 มีนาคม 2012, ปีนัง มาเลเซีย
2012 exดารณี ฐิติประยูรวงศ์, exPrapat Suriyaphol, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "A Data Mining Framework for building Dengue infection disease Model", The 26th Annual Conference of Japanese Society for Arti!cial Intelligence (JSAI), 12 - 15 มิถุนายน 2012, yamaguji ญี่ปุ่น
2012 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Thai Wikipedia Quality Measurement using Fuzzy Logic", The 26th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2012, 12 - 15 มิถุนายน 2012, yamakugi ญี่ปุ่น
2012 exวันทนี ประจวบศุภกิจ, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "A new classi!cation for multiclass imbalanced datasetsbased on clustering approach", The 26th Annual Conference of Japanese Society for Arti!cial Intelligence, 12 - 15 มิถุนายน 2012, Yamakuchi ญี่ปุ่น
2012 exดารณี ฐิติประยูรวงศ์, exประพัฒน์ สุริยผล, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Data Mining of Dengue Infection Using Decision Tree", The 12th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, 11 - 13 พฤษภาคม 2012, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exLa-or Kovavisaruch, exVirach Sornleardlumvanich, exThatsanee Chalernporn, inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNitirat Iamrahong, "Evaluating and Collecting Museum Visitor Behavior via RFID", PICMET '12 Conference "Technology Management for Emerging Technologies", 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2012, Vancouver แคนาดา
2012 inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "LZW Differential Evolution for Binary Encoding", Advanced Topics in Artificial Intelligence , 22 - 23 ตุลาคม 2012
2012 exLa-or Kovavisaruch, exVirach Sornleardlumvanich, inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNitirat Iamrahong, exGuntapon Prommoon, "Interexchange Museum Database via Web Service", 2012 Service Research and Innovation Institute Global Conference, 24 - 27 กรกฎาคม 2012, Silicon Valley, San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2012 exKoonsanit, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inนายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, รองศาสตราจารย์, "Band selection for hyperspectral imagery with PCA-MIG", Int. Workshops on Web-Age Information Management, WAIM 2012: 1st Int. Workshop on GDMM 2012, 2nd Int. Wireless Sensor Networks Workshop, IWSN 2012, 1st Int. Workshop on MDSP 2012, 3rd Int. Workshop on USDM 2012, 4th Int. Workshop on XMLDM 2012, 18 สิงหาคม 2012
2012 inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, exPrabhas Chongstitvatana, "Mutation in Compressed Encoding in Estimation of Distribution Algorithm", International Conference on Genetic and Evolutionary Computation, 25 - 28 สิงหาคม 2012, มาเลเซีย
2012 exTreerattanapitak, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Generalized agglomerative fuzzy clustering", 19th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2012, 12 พฤศจิกายน 2012
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exWichaiwong, T., "A comparative study of MySQL functions for XML element retrieval", 2012 International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, IMECS 2012, 14 มีนาคม 2012
2012 exSrivastava, P., inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Towards a streaming content delivery network", JCSSE 2012 - 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 30 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exHeeptaisong, T., inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Soil knowledge-based systems using ontology", 2012 International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, IMECS 2012, 14 มีนาคม 2012
2012 exกนกวรรณ แก้วทอง, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ถึงพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดด้วยโครงข่ายเบย์", The 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 18 - 19 ตุลาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบเชิงตัวแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์", The 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 18 - 19 ตุลาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2012]