ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2008 exTanakorn Wichaiwong, exKitti Koonsanit, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Simple Approach to Optimized Text Compression’s Performance", International Conference on Next Generation Web Services Practices (NWeSP'08), 22 ตุลาคม 2008, โซล
2008 inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, exPrabhas Chongstitvatana, "Solving One-Billion Bit Noisy OneMax Problem using Estimation Distribution Algorithm with Arithmetic Coding", WCCI 2008, 1 - 6 มิถุนายน 2008, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exPathom Pumpuang, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exPrasong Praneetpolgrang, "Comparisons of classifier algorithms: Bayesian network, C4.5, Decision Forest and NBTree for Course Registration Planning Model of undergraduate students", Conference Proceedings - IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics , 15 - 17 ตุลาคม 2008, SIngapore อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 exนางสาว สุคนทิพย์ วงค์พันธ์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Comparison of attribute selection techniques and algorithms in classifying bad behaviors of vocational education students", 2008 2nd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, IEEE-DEST , 26 - 29 กุมภาพันธ์ 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ศศิธร มงคลศรีพัฒนา, "Association rule mining for project performance measurement of technology transfer centers in Thailand", 2008 2nd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, IEEE-DEST 2008 , , 26 - 29 กุมภาพันธ์ 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exนางสาว พัชรีย์ ศรีสุวรรณ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Personalized trip information for e-tourism recommendation system based on bayes theorem", IFIP International Federation for Information Processing , 17 กันยายน 2008 - 30 มีนาคม 2006, ปักกิ่ง อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 5
2008 inนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทวีฤทธิ์ มานวกุล, exวณิชย์ วิชญเศรณี, "ระบบเช็คชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, inดร.พรศิริ ม่วงสมัย, รองศาสตราจารย์, exอารีรัตน์ ปิ่นทอง, exศจี สุวรรณศรี, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "Using information technology to develop Thai silk known in worldwide", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Holistic Nanagement System for SME Logistics Providers", การประชุมเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 8, 20 - 22 พฤศจิกายน 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน : สมการถดถอยสำหรับระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์", การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20 - 22 พฤศจิกายน 2008, เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจโปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีของ Internet Protocol Television", NECTEC ACE: Annual Conference & Exhibition 2008, 24 - 25 กันยายน 2008, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2008]