Conference

Article
Holistic Nanagement System for SME Logistics Providers
Conference
การประชุมเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
20 - 22 พฤศจิกายน 2008
Location
เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-