ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2011

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2011 inนายประมุข ขันเงิน, exThatchapol Saranurak, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pixelcuts: Scalable Approximate Illumination from Many Point Lights", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ special, มีนาคม 2011, หน้า 8-16
2011 exTanakorn Wichaiwong, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "MEXIR: An Implementation of High Performance and High Precision on XML Retrieval", Computer Technology and Application, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 301-310
2011 exTantisripreecha, T., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Creating rules using abduction for legal reasoning by logic programming", Lecture Notes in Business Information Processing, ปีที่ 97 LNBIP, มิถุนายน 2011, หน้า 282-293
2011 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติ ขุนสนิท, "Band Selection for Hyperspectral Image Using Principal Components Analysis and Maxima-Minima Functional", Knowledge, Information, and Creativity Support Systems 5th International Conference, KICSS 2010, Chiang Mai, Thailand, November 25-27, 2010, Revised Selected Papers, ปีที่ 6746, ฉบับที่ 2011, ตุลาคม 2011, หน้า 103-112
2011 exTanakorn Wichaiwong1, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "An Extended XML Compression Technique for XML Element Retrieval", Proceeding of International Conference on IT Convergence and Security 2011 LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING , ปีที่ 120 LNEE, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2011, หน้า 539-554
2011 exธนกร วิชัยวงษ์, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "XML Retrieval More Efficient Using Double Scoring Scheme", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 2011, ฉบับที่ 6932 , พฤษภาคม 2011, หน้า 351-362
2011 exPrachuabsupakij, W., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Clustering and combined sampling approaches for multi-class imbalanced data classification", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 136 LNEE, ธันวาคม 2011, หน้า 717-724
2011 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exอ.เทวา คำปาเชื้อ, "The Challenges of Accelerating Connected Government and Beyond: Thailand Perspectives", Electronic Journal of e-Government,Volume 9, Issue 2, 2011, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 183-202

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 19
2011 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "XML Retrieval More Efficient Using ADXPI Indexing Scheme,", The 2011 International Symposium on Mining and Web, March 22-25, 2011, Biopolis, Singapore., 22 - 25 มีนาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "MEXIR : An Implementation of High-Speed and High-Precision XML Information Retrieval", The 3rd International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2011), 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Band Selection for Dimension Reduction in Hyper Spectral Image Using Integrated Information Gain and Principal Components Analysis Technique", The 3rd International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2011), 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKitti Koonsanit, "A Simple Anomaly Detection for Spectral Image Using Co-occurrence Statistics Techniques", 3rd International Conference on Signal Acquisition and Processing , 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exTanakorn Wichaiwong, "XML Retrieval More Efficient Using Compression Technique", International Conference of Engineers and Computer Scientists 2011 , 16 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2011, ฮ่องกง อื่นๆ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2011 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exอ.เทวา คำปาเชื้อ, "การสร้างมาตรฐานข้อมูลแห่งชาติ", The 11th European Conference on eGovernment – ECEG 2011, 16 มิถุนายน 2011, Ljubljana สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2011 exHathaithep Siritana, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, "A study of autonomous system relationships within Thailand", Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011, 11 - 13 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exKitti Koonsanit, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Simple Framework of Segmentation for Hyperspectral Images Using Clustering Techniques", international conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration (SICE2011), 13 - 18 กันยายน 2011, โตเกียว ญี่ปุ่น
2011 exกฤษณะ จินดารักษ์, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ความผิดพลาดด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักของค่าความคล้ายกัน", The International Conference on Information and Digital Engineering (ICIDE 2011), 16 - 18 กันยายน 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 exTreerattanapitak, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Outlier detection with possibilistic exponential fuzzy clustering", Proceedings - 2011 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2011, 26 กรกฎาคม 2011
2011 exTantisripreecha, T., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Creating rules using abduction for legal reasoning by logic programming", 4th International Conference on Business Process and Services Computing, BPSC 2011, in Conjunction with the 14th International Conference on Business Information Systems, BIS 2011, 15 มิถุนายน 2011
2011 exWichaiwong, T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "An extended XML compression technique for XML element retrieval", International Conference on IT Convergence and Security 2011, ICITCS 2011, 14 ธันวาคม 2011
2011 exWichaiwong, T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A compression technique for XML element retrieval", International Conference on Advances in Intelligent Control and Innovative Computing, 16 มีนาคม 2011
2011 exกิตติ ขุนสนิท, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Simple Estimation the Number of Classes in Satellite Imagery", In Proceeding of IEEE International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICTKE 2011), 24 - 25 พฤศจิกายน 2011, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exTanakorn Wichaiwong, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study Weighting Schemes for Double Scoring Technique", Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, 19 - 21 ตุลาคม 2011, ซานฟาน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2011 exKitti Koonsanit, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Performance Comparison of Urban Areas Segmentation on Hyperspectral Imagery Using Clustering Algorithms", In Proceeding of International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, KICSS 2011, 22 - 24 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exPrachuabsupakij, W., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Clustering and combined sampling approaches for multi-class imbalanced data classification", 2nd International Conference of Electrical and Electronics Engineering, ICEEE 2011, 1 ธันวาคม 2011
2011 exแสงดาว พรทวีโชคสกุล, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์, "A Study of IP Address Usage with Active and Passive Probing within Kasetsart University", The 2011 International Computer Science and Engineering Conference, 7 - 9 กันยายน 2011, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exดารณี ฐิติประยูรวงค์, exPrapat Suriyaphol, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "DATA MINING ON DENGUE VIRUS DISEASE", The 13th International Conference on Enterprise Information Systems, 8 - 11 มิถุนายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 6
2011 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล, exปรัชญา ชิตชูสกุล, "ระบบทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวิบูลย์ คำสมบัติ, "ระบบฐานข้อมูลความรู้ภารกิจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากร", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสุภิดา บรรเทาทุกข์, "ระบบสนับสนุนการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชยพร ศุภวิไล, exณัฐพงศ์ สุระเสถียร, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "9 ช่องมหัศจรรย์", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2011), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exจารุบุตร มีชัย, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลโดยใช้ RFID", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development, 5 - 6 พฤษภาคม 2011, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวโรดม ลิมปะพันธุ์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานโปรโตคอล TCP และ SCTP บนระบบการส่งข้อความด่วน", The 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 13 พฤษภาคม 2011, มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2011]