ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2015

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Joshua A. Levine, exProfessor Robert Geist, exYash Sapra, "การสกัดพื้นผิวจากการจำลองการแตกของวัตถุแข็งด้วยอนุภาค", 11th International Symposium, ISVC 2015, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 9474, ธันวาคม 2015, หน้า 82-91
2015 exRattanawadee Panthonga, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Wrapper Feature Subset Selection for Dimension ReductionBased on Ensemble Learning Algorithm", Procedia Computer Science, ปีที่ 72, ฉบับที่ 72, ธันวาคม 2015, หน้า 162-169
2015 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exรศ. ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์, "Enhanced Classification Performances of Travel and Tourism Competitiveness model with Feature Selection", Advanced Science Letters, ปีที่ 21, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 3170-3174

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2015 inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Joshua A. Levine, exProfessor Robert Geist, "การสำรวจผลการจำลองของการแตกของวัตถุแข็งด้วยอนุภาค", GTC (GPU Technology Conference) 2015, 17 - 20 มีนาคม 2015, San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2015 exพรพรรณ อัมภาพรรณ, inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, "Performance Measurement of SimpleDB APIs for Different Data Consistency Models", International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2015, 23 - 26 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exOrnuma Thesprasith, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Team KU-CS: Query Coherence Analysis for PRF and Genomics Expansion", CLEF 2015 - Conference and Labs of the Evaluation forum, 8 กันยายน 2015 - 11 กันยายน 2016, Touloust สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2015 exฐิติรัตน์ บุญช่วยชู, inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "A Skeleton Reconstruction Algorithm for Identifying Individual Fish Fry in a Population Image", IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 16 - 18 กันยายน 2015, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2015 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Training set reduction using Geometric Median", 15th International Symposium on Communications and Information Technologies, ISCIT 2015, 7 - 9 ตุลาคม 2015, นารา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2015 exThaweesak Khongtuk, exSalin Boonbrahm, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "MapDiff-FI: Map Different Sets for Frequent Itemsets Mining", The 7 th Walailak Research National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7, 2 - 3 กรกฎาคม 2015, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2015 exสุดใจ ยี่สุ่นแสง, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), 9 กรกฎาคม 2015, เมือง ตรัง ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2015]