ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาศวีร์ มาศดิศรโชติ, "On formulation of online algorithm and framework of near-optimally tractable eviction for nonuniform caches", Computer Networks, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 107332-1-16
2020 exDhammika Leshan Wannigama, exCameron Hurst, exParichart Hongsing, exLachlan Pearson, inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exNaphat Chantaravisoot, ex Uthaibhorn Singkham-in, exSirirat Luk-in, exRobin James Storer , exTanittha Chatsuwan, "วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการตรวจวัดความไวของยาปฏิชีวนะต่อประชากรฟิล์มชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa", Annals of clinical microbiology and antimicrobials, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 8-1-8
Publish Year National Journal 2
2020 exอุณนดาทร มูลเพ็ญ, exสุรศักดิ์ มังสิงห์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวแบบการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะประจำที่จำเป็นของรูปแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวสำหรับตลาดการท่องเที่ยวแบบอินบาวด์ในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 656-667
2020 exนิสันติ ศิลประเสริฐ, exสุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, exสุรศักดิ์ มังสิงห์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาวโดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคำนวณแบบเอดจ์", วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 55-70

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาสวีร์ มาศดิศรโชติ, "Norm-Referenced Achievement Grading: Methods and Comparison", The 6th International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (AISI’20), 19 - 21 ตุลาคม 2020, Cairo สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Publish Year National Conference 1
2020 exจารุณี พิทยานิวิฏฐ์, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลพืชยึดดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2020]