ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2016

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2016 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTanapon Tantisripreecha, "LegalEX: An expert system for law firm", Intelligent DecisionTechnologies , ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 315-328
2016 exDuangrudee Tanramluk, ex Lalita Narupiyakul, inดร.รุจ เอกะวิภาต, อาจารย์, ex Sungsam Gong, exVarodom Charoensawan, "MANORAA (Mapping Analogous Nuclei Onto Residue And Affinity) for identifying protein-ligand fragment interaction, pathways and SNPs", Nucleic acids research, ปีที่ 44, ฉบับที่ W1, กรกฎาคม 2016, หน้า W514-W521
2016 exWirot Yotsawat, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Thai domestic tourists clustering model using machine learning Techniques: Case study of phranakhon si ayutthaya province, Thailand", Information (Japan), ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 413-421
2016 exTanavich Sithiprom, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Comparative feature selection of crime data in Thailand", Communications in Computer and Information Science , ปีที่ 652, ฉบับที่ -, กันยายน 2016, หน้า 61-71
2016 inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exD. Michael Payne, exYingyos Avihingsanon, exTrairak Pisitkun, "A machine learning strategy for predicting localization of post-translational modification sites in protein-protein interacting regions", BMC Bioinformatics, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2016, หน้า 1-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2016 exวาทิต เฉลิมวัฒน์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายตัวแบบอัตโนมัติตามแนวนอนและกระบวนการย้ายงานสาหรับการประมวลผลแบบกล่มุ เมฆด้วยขั้นตอนวิธีความเบ้", The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2016), 13 - 15 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exThitiprayoonwongse, D., "Knowledge discovery on dengue patients using data mining techniques", 2016 6th International Workshop on Computer Science and Engineering, WCSE 2016; Tokyo University of Science, Kagurazaka Campus, Morito Memorial HallTokyo; Japan, 17 - 19 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exTaweesak Sanpechuda, exVirach Sornlertlamvanich, "Museum Layout Evaluation Based on Visitor Behavior", International Symposium on Electrical, Electronic Engineering and Digital Technology (SEDT2016), 6 - 8 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 exLa-or Kovavisaruch, exTaweesak Sanpechuda, exKrisada Chinda, exVirach Sornlertlamvanich, inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Museum content evaluation based on visitor behavior", The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Prototype Selection for k-Nearest Neighbors Classification using Geometric Median", The Fifth International Conference on Network, Communication and Computing (ICNCC 2016) , 17 - 21 ธันวาคม 2016, เกียวโต ญี่ปุ่น
2016 exธนวิช สิทธิพรหม, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Comparative feature selection of crime data in Thailand", 2nd International Conference on Soft Computing in Data Science, SCDS 2016; Kuala Lumpur; Malaysia, 21 - 22 กันยายน 2016, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 2
2016 exชีวัน บุญธรรม, inดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์, "อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2016) ครั้งที่ 8 , 27 - 29 กรกฎาคม 2016, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2016 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exNarongsak Jayangkul, "Two step clustering model for K-means algorithm", ACM International Conference Proceeding Series, 1 - 31 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2016]