ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "Ensemble Classifiers using Different Feature Sets for Web Page Categorization", Dynamic of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications & Algorithms , ปีที่ 14, มิถุนายน 2007, หน้า 174-181
2007 inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเผ่าภัค ศิริสุข, exKolasak Tungchitipunya, "Workflow Engine for Enterprise Process: System Integration via XML Web Service", Communications of the IIMA, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2007, หน้า 25-36
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exนพ ทวีศักดิ์, exMasayuki, exสุภัคพงศ์, "Knowledge Discovery for Hepatitis C Virus Diagnosis: A Framework for Mining Interesting Classification Rules.", Advance Intelligent computing theories and Applications, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2007, หน้า 171-179
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 13-22

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis using Feature-based Fuzzy Fusion . ", IMEC2007, 21 - 23 มีนาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "An Automatic Membership Functions Generation using Decision Tree for Fuzzy Logic", Intech2007, 12 - 14 ธันวาคม 2007, เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "INTELLIGENT AGENT FOR CALL CENTER: USING DATA MINING TECHNIQUES AND OLAP FOR AUTOMATIC ANSWERING INTERNET USAGE PROBLEMS", The Seventh International Conference on Electronic Business, Taipei, 2 - 6 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 exนายธเนศ สุพันธ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multidimensional Binary Clustering Tree for Surface Simplification of Point-Sampled Surface", 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 exนายกิตติ ขุนสนิท, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธิติพร จันทร์วิเมลือง, "Automatic segmentation of dental CT using entropic threshold", BONE 2007 , 12 - 13 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2007 inนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบจัดยาสำหรับร้านขายยา", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exนายสุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มข้อมูลสีโดยวิธีการแพร่กระจายไม่เป็นเชิงเส้น", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exนายธเนศ สุพันธ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดความซับซ้อนของจุดบนพื้นผิวด้วยต้นไม้จัดกลุ่มแบบทวิภาคหลายมิติ", งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2549, 3 เมษายน 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 exนายธเนศ สุพันธ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพของพื้นผิวที่ได้จากการลดความซับซ้อนของจุดบนพื้นผิวด้วยต้นไม้จัดกลุ่มแบบทวิภาคหลายมิติ", The 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2007) , 2 - 4 พฤษภาคม 2007, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2007]