ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2017 exLuca Cannizzaro, exGiuseppe Rossoni, exFederica Savi, ex Alessandra Altomare, exCristina Marinello, inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exMarina Carini, exD. Michael Payne, exTrairak Pisitkun, exG. Aldini, exAsada Leelahavanichkul, "Regulatory landscape of AGE-RAGE-oxidative stress axis and its modulation by PPAR? activation in high fructose diet-induced metabolic syndrome", Nutrition and Metabolism, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 3
2017 exTanapon Tantisripreecha, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระบบผเู้ชี่ยวชาญทางกฎหมาย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2017
2017 exพิทักษ์ จิตรสำราญ, exสุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาฟาร์มไก่ไข่แบบสมาร์ตบนพื้นฐานตรรกศาสตร์คลุมเครือและราสพ์เบอร์รี่ไพ", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 356-367
2017 exโชคชัย เอกศรีวิชัย, exดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ", ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 76-87

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2017 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exดร. อรุณี อินทรไพโรจน์, "To be or not be competitive country: Analysis of travel and tourism competitiveness index by multiple data mining techniques", 2016 6th International Workshop on Computer Science and Engineering, WCSE 2016 , 17 - 19 มิถุนายน 2017, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exPeerapoom Paengporn, "Thai Wikipedia Article Quality Filtering Algorithm", IAENG International Conference on Data Mining and Applications , 16 - 18 มีนาคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 exPongpanut Osathitporn , inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exรศ วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ, "A Scheme of Criminal Law Knowledge Acquisition Using Ontology", SNPD2017, 26 - 28 มิถุนายน 2017, kanazawa ญี่ปุ่น
2017 exกนกวรรณ รุ่งเรืองศุภรัตน์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย, "The Classification of Sets of Medical Procedures Used in The Treatment of Diabetes and/or Hypertension", The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 12 - 14 กรกฎาคม 2017, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2017 exเมธาวรรณ ใจไว, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสกัดแผนภาพคลาสจากความต้องการซอฟต์แวร์ในภาษาไทยโดยใข้หลักการประมวลผลภาษา", The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2017), 14 กรกฎาคม 2017, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2017 exบุญฤทธ์ิ ดีวัฒนานนท์, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ในภาษาไทยต่อคุณลักษณะของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่", The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2017), 14 กรกฎาคม 2017, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2017 exBuranarach, M., inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exKrataithong, P., exSupnithi, T., exHinsheranan, S., "A scalable framework for creating open government data services from open government data catalog", 9th International Conference on Management of Digital EcoSystems, MEDES 2017, 9 พฤศจิกายน 2017
2017 inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exPaisalwongcharoen, J., exWatcharajindasakul, C., "IoT solution for bad habit of car security", 10th International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops, Ubi-Media 2017, 1 - 4 สิงหาคม 2017
2017 inนางสาวสุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์, exPuitrakul, C., exRiyagoon, N., inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, "Smart tag tracking for livestock farming", 10th International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops, Ubi-Media 2017, 1 - 4 สิงหาคม 2017
2017 inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exPhongsamsuan, S., exSureeratanakorn, P., "Applied internet of thing for smart hydroponic farming ecosystem (HFE)", 10th International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops, Ubi-Media 2017, 1 สิงหาคม 2017
2017 exSaengthongpattana, K., exSupnithi, T., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Ontology-based classifiers for wikipedia article quality classification", The Joint International Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing, iSAI-NLP 2017, 27 - 29 สิงหาคม 2017
Publish Year National Conference 5
2017 exโชคชัย เอกศรีวิชัย, exสุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน และออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง Health and wellness : สุขภาพและความสุขสบาย, 3 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exขวัญชนก ศรีมูล, exฐาปนี ฉายากุล, exเอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์, exพนิตา พงษ์ไพบูลย์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบ NETPIE กับแพลตฟอร์ม Internet of Things อื่น", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 ปี 2017 The 13th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT), 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเตชวัฒน์ ก้อนแก้ว, exสุทธิพงษ์ หมื่นตาบุตร, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการเรียนรู้ไม่จำกัดสถานที่", การประชุมวิชาการงานวิจยัและพฒั นาเชิงประยุกต์คร้ังที่ 9 The 9th ECTI-CARD 2017,, 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงคาน เลย ประเทศไทย
2017 exนนทกร บัวศรี, exสุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม 4.0 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน: กรณีศึกษา นครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exจิราภรณ์ ธํารงลักษณ์, exชานน คําประเสริฐ, inดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดินแดนแห่งคำศัพท์", 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand, 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เมือง เลย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2017]