ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2019

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 14
2019 exKanchana Saengthongpattana, exSupnithi Thepchai, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Ontology-based classifiers for wikipedia article quality classification", Springer, Cham, ปีที่ 807, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 68-81
2019 exSarach Tuomchomtam, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Community recommendation for text post in social media: A case study on Reddit", Intelligent Data Analysis, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 407-423
2019 exเตชวัฒน์ ก้อนแก้ว, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Automatic Tag Recommendation Approach with Keyphrase Extraction and Word Embedding Techniques", Journal of Computers (Computer Society of the Republic of China), ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 135-149
2019 exPanthong, R., inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Liver cancer classification model using hybrid feature selection based on class-dependent technique for the central region of Thailand", Information (Switzerland), ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019
2019 exChayangkoon, N., inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Feature reduction of short text classification by using bag of words and word embedding ^", International Journal of Control and Automation, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 1-16
2019 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Adaptive geometric median prototype selection method for k-nearest neighbors classification", Intelligent Data Analysis, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 855-876
2019 exดร.จาตุรงค์ ศรีวิโรจน์, inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cache-as-a-service for client-side cloud caching: Models and system", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 828-837
2019 inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exKenneth Hodge, exChin-Rang Yang, exYue Zhao, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exMark A. Knepper, exไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล, "PTM-Logo: a program for generation of sequence logos based on position-specific background amino-acid probabilities", Bioinformatics, ปีที่ 35, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2019, หน้า 5313-5314
2019 exAsama Vanichtantikul, exKenneth G. Hodge, exPoorichaya Somparn, inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exSurang Triratanachat, exTrairak Pisitkun, exRuangsak Lertkhachonsuk, "Proteomic identifcation of predictive biomarkers for malignant transformation in complete hydatidiform moles", Placenta, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 58-64
2019 exSacarin Bunbanjerdsuk, exNutchavadee Vorasan, inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exTanjitti Pongrujikorn, exDuangjai Pangpunyakulchai, exNarongsak Mongkonsiri, exLalida Arsa, exNintita Thokanit, exWarut Pongsapich, exTauangtham Anekpuritanang, exNuttapong Ngamphaiboon, exArtit Jinawath, exSomkiat Sunpaweravong, exTrairak Pisitkun, exBhoom Suktitipat, exNatini Jinawath, "Oncoproteomic and gene expression analyses identify prognostic biomarkers for second primary malignancy in patients with head and neck squamous cell carcinoma", Modern Pathology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 943-956
2019 exDhammika LeshanWannigama, exCameron Hurst, exLachlan Pearson, inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exUthaibhorn Singkham-in, exSirirat Luk-in, exRobin James Storer , exTanittha Chatsuwan, "Simple fluorometric-based assay of antibiotic effectiveness for Acinetobacter baumannii biofilms", Scientific Reports, Nature, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 1-14
2019 exSaowanee Iamsiri, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A New Shape Descriptor and Segmentation Algorithm for Automated Classifying of Multiple-morphological Filamentous Algae", Lecture Notes in Computer Science, ปีที่ 11540, ฉบับที่ 11540, มิถุนายน 2019, หน้า 149-163
2019 exสมรักษ์ นุ่มนาค, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "An emerging technique for reducing the response time in plant miRNA identification", Computational Biology and Chemistry, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 382-388
2019 inดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาสวีร์ มาศดิศรโชติ, "Temporal Acceleration for Cloud-CDN-Fog-Edge Hierarchy by Leveraging Proximal Object Replicas", Indonesia Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 9-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2019 inดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อาจารย์, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On Secret Management and Handling in Mobile Application Development Life Cycle: A Position Paper", The 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshop (ASEW), 10 - 15 พฤศจิกายน 2019, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2019 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exSarach Tuamchomtham, "Internet User Perception on Data Privacy Protection: Big Data Analytics on Twitter", Frontiers in Artificial Intelligence and Applications , 21 - 26 ตุลาคม 2019, ญี่ปุ่น
2019 exSarach Tuamchomtham, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Automatic Demographic and Personality Extraction from Anonymous Social Media", Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 21 - 26 ตุลาคม 2019, ญี่ปุ่น
2019 exJenpoomjai, P., exWosri, P., inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, exHu, C.-L., inนางสาวชโลธร ชูทอง, อาจารย์, "VA algorithm for elderly's falling detection with 2d-pose-estimation", 12th International Conference on Ubi-Media Computing, Ubi-Media 2019, 6 - 9 สิงหาคม 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=2019]