Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • M.S.(Electrical Engineering), University of Southern California, สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Electrical Engineering), University of Southern California, สหรัฐอเมริกา, 2549

  Expertise Cloud

  Autonomous System relationshipsCloud ComputingCloud environmentsCloudSimComputer simulationConsistencyconsistency modelsCropsDecision Support SystemDigital Agriculturedigital signatureDistributed Systemdocument workflowEffeciencyEggElectric power utilizationelectronic documentEnergy efficiencyEnergy modelEnergy utilizationEnergy-efficient serverse-officeFailover SystemFault TolerancefertileFine-grained controlGenetic AlgorithmGraph of energyGreedy algorithmsGrowing environmentsHuman engineeringHydroponicsimprovementinfertileInformation SystemInternet of ThingsInternet of things technologiesInternet topologyLettuceLoad TestingMachine LearningNutrient solutionPaaSperformance measurementPower ConsumptionPower modelPower ProfilePredictive modelsReal-time object detectionReal-Time systemReduce energy consumptionResource AllocationResource utilizationsrouting protocolScalabilitysentiment analysissentiment lexiconservo motorSmart agriculturesSmart FarmSmart farmsSoftware engineeringsoil moisture sensorSSD-MobileNetThaiVirtual MachineVirtual Machine AllocationVirtual machine allocationsVirtual machinesVM allocationwireless mobile ad hoc networkการเกษตรการจัดการโครงแบบการถ่ายทอดการเรียนการสอนออนไลน์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆการพยากรณ์การวิเคราะห์ทัศนคติการสร้างคลังศัพท์ข้อมูลขนาดใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างออโตโนมัสซิสเต็มคอมพิวเตอร์วิทัศน์คำไทยซอฟต์แวร์รหัสเปิดทรัพยากรจุลินทรีย์ผักกาดหอมมัลติคาสต์ยูนิเน็ตรดน้ำต้นไม้ระบบธุรกรรมระบบสารสนเทศโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมวีคลาสสมาร์ทฟาร์มสารสนเทศวิทัศน์สื่อปฏิสัมพันธ์ไร้กรอบเหมืองข้อมูลอาหารอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์อุตสาหกรรมไฮโดรโปนิกส์

  Interest

  Resource Allocation, Distributed System, Real-Time system

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Smart Hydroponic Lettuce Farm using Internet of ThingsChangmai T., Gertphol S., Chulak P.20182018 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology: Cybernetics in the Next Decades, KST 2018
  ,pp. 231-236
  39
  2Predictive models for lettuce quality from internet of things-based hydroponic farmGertphol S., Chulaka P., Changmai T.20182018 22nd International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2018
  22
  3A metric and mixed-integer-programming-based approach for resource allocation in dynamic real-time systemsGertphol S., Yu Y., Gundala S.B., Prasanna V.K., Ali S., Kim J.K., Maciejewski A.A., Siegel H.J.2002Proceedings - International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2002
  ,pp. 78-87
  15
  4MIP formulation for robust resource allocation in dynamic real-time systemsGertphol S., Prasanna V.2003Proceedings - International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2003
  9
  5Power model for virtual machine in cloud computingChinprasertsuk S., Gertphol S.20142014 11th Int. Joint Conf. on Computer Science and Software Engineering: "Human Factors in Computer Science and Software Engineering" - e-Science and High Performance Computing: eHPC, JCSSE 2014
  ,pp. 140-145
  7
  6An integer programming approach for static mapping of paths onto heterogeneous real-time systemsGertphol S., Yu Y., Alhusaini A., Prasanna V.K.2001Proceedings - 15th International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2001
  ,pp. 993-1000
  5
  7Iterative integer programming formulation for robust resource allocation in dynamic real-time systemsGertphol S., Prasanna V.2004Proceedings - International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2004 (Abstracts and CD-ROM)
  18,pp. 1645-1652
  4
  8MIP formulation for robust resource allocation in dynamic real-time systemsGertphol S., Prasanna V.2005Journal of Systems and Software
  77(1),pp. 55-65
  3
  9A study of autonomous system relationships within ThailandSiritana H., Kitisin S., Gertphol S.2011Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011
  ,pp. 7-11
  3
  10Utilization-based heuristics for statically mapping real-time applications onto the HiPer-D heterogeneous computing systemAliy S., Kimy J.K., Yu Y., Gundala S.B., Gertphol S., Siegel H.J., Maciejewski A.A., Prasanna V.2002Proceedings - International Parallel and Distributed Processing Symposium, IPDPS 2002
  ,pp. 89-103
  3
  11Virtual machine allocation using server power profileLimrattanasilp M., Gertphol S.20142014 11th Int. Joint Conf. on Computer Science and Software Engineering: "Human Factors in Computer Science and Software Engineering" - e-Science and High Performance Computing: eHPC, JCSSE 2014
  ,pp. 128-133
  2
  12Light-weight operation of a failover system for cloud computingMookdarsanit P., Gertphol S.2013Proceedings of the 2013 5th International Conference on Knowledge and Smart Technology, KST 2013
  ,pp. 42-46
  2
  13Thai Sentiment Lexicon ConstructionIntasorn J., Gertphol S., Sammapun U.2021KST 2021 - 2021 13th International Conference Knowledge and Smart Technology
  ,pp. 123-128
  1
  14Genetic algorithm for virtual machine allocation using server power profileChanasuwan B., Gertpol S.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 77-80
  0
  15Comparison of SSD Models for Fertile Egg Image ClassificationChewprecha K., Songserm O., Gertphol S.20237th International Conference on Information Technology, InCIT 2023
  ,pp. 259-264
  0
  16Performance measurement of SimpleDB APIs for different data consistency modelsAmpaporn P., Gertphol S.2016ICSEC 2015 - 19th International Computer Science and Engineering Conference: Hybrid Cloud Computing: A New Approach for Big Data Era
  0