ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2017

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2017 exSupriyasilp, T, inดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exWanaset, A, exBoonyanupong, S, exRakthai, S, exBoonyasirikul, T, "A challenge of incentive for small hydropower commercial investment in Thailand", RENEWABLE ENERGY, ปีที่ 111, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 861-869
2017 exWangpimool, W., inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, exPrachansri, S., exGassman, P.W., "The impact of para rubber expansion on streamflow and otherwater balance components of the Nam Loei River Basin, Thailand", Water (Switzerland), ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exSuwanlertcharoen, T., inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Riverbank change detection and impact of water level rise along Mekong river in Nong Khai province of northeast Thailand using geo-informatics approach", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 49-58
2017 exKomiyama, A., exKato, S., exPoungparn, S., exSangtiean, T., exMaknual, C., exPiriyayotha, S., inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, exPrawiroatmodjo, S., exSastrosuwondo, P., exOgino, K., "Comprehensive dataset of mangrove tree weights in Southeast Asia", Ecological Research, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 3
2017 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanan Kanhasin, exProf. Shinya Takeda, "Contribution of NTFPs to local livelihood: a case study of Nong Sai Sub-district of Nang Rong district under Buriram Province in Northeast Thailand.", Journal of Agroforestry and Environment, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1&2, ธันวาคม 2017, หน้า 123-128
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการปลูกและการจัดการมะแขว่น (Zanthoxylum rheta (Roxb.) DC.)ของราษฎรบ้านผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน", การจัดการป่าไม้, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, ธันวาคม 2017, หน้า 69-81

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Risk Communication from Hydropower Development in Lower Mekong Basin towards Thailand Environment", International Expert Forum Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education , 1 - 2 ธันวาคม 2017, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2017 exสุวรรณี มะลิวงศ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนรมคลองหลวงสหกรณ์ตำบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พงศ. 2560 หัวข้อ รวมพลังรักษ์ป่าด้วยศาสตร์พระราชา, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุวรรณี มะลิวงศ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนริมคลองหลวงสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 กันยายน 2017 - 6 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exกำไร ประมาณ, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคงอยู่ของการใช้ที่ดินตามระบบวนเกษตรในตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 6 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวนัชพร แมงสาโมง, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำท่าและองค์ประกอบของสมดุลน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรีโดยแบบจำลอง soil and water assessment tool", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2017]