ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2015

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2015 exชนันท์ญา ทองย้อย, inดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก", AEE-T Journal of Environmental Education วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา -ศศสท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - กรกฎาคม 2015, หน้า 54-64
2015 inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exสราวุธ เปรุนาวิน, "การมีส่วนร่วมจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2015

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาว ศุภพจี พรพงษ์เมตตา, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Additional Electricity Generator Model from Vehicle Movement within an Industry Area", The European Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2015, Brighton, United Kingdom, 9 - 12 กรกฎาคม 2015, Brighton สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2015 exอิมรอน วาแมดีซา, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การใช้แบบจาลอง MWSWAT ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้าท่าในลุ่มน้าเลย", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2015]