ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 exThanaporn Supriyasilp, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Water balance model as a tool for building participationand joint water use promotion at the river basin level", Irrigation and Drainage, ปีที่ 70, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 254-268
2021 exThanaporn Supriyasilp, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exSuree Boonyanupong, exTeerawat Suwanlertcharoen, "Enhanced Water Management for Muang Fai Irrigation Systems through Remote Sensing and SWOT Analysi", Water Resources Management, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 263-277

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 7
2021 exศมาภรณ์ นาคอ่อน, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้า โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี", The 3rd BAs National Conference 2021 "Business Transformation: Social Challenges", 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exกุลชาติ บุญยอด, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การหาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีสถานีตรวจวัดไม่เพียงพอ โดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exนิภาธร จงดี, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการคายระเหยของข้าวในพื้นที่ชลประทานบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exฉัตรชัย มีแสน, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในไร่สับปะรด ในตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exนันท์นลิน ลีลาน้อย, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exสุพัตรา อั้นจุกฉุน, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะของแบบจำลองรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในแปลงนาในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2021]