ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 exJinjaruk, T., exChunkao, K., inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exChoeihom, C., inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThaipakdee, S., exSrichomphu, M., exMaskulrath, P., "HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewater", EnvironmentAsia, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 31-44
2018 exMd. Kamrul Hassan, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, exSuvi Kuittinen, exAri Pappinen , "Management Practices and Aboveground Biomass Production Patterns of Rhizophora apiculata Plantation: Study from a Mangrove Area in Samut Songkram Province, Thailand", bioresources, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 7826-7850
Publish Year National Journal 3
2018 exภรต กสิวุฒิ, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดีเพื่อการใช้ประโยชน์น้ำในเขตเมืองนครศรีธรรมราช", วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
2018 exจิราวรรณ เปรื่องปราชญ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ผลผลิตและการจัดการกระวานไทยในระบบวนเกษตรบ้านตามูล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
2018 exศุภพจี สิมะโรจน์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ความคิดเห็นและความสนใจของผู้ขับขี่ยวดยานต่อแบบจำลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมจากการเคลื่อนที่ของยวดยานในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 320-332

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2018 exโกศล ศาลิคุปต์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพในการมีหลังคาเขียวบนอาคารในแขวงสีลม กรุงเทพมหานคร", การประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้, 20 กรกฎาคม 2018, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exเสาวลักษณ์ ศรีนาค, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "ความเต็มใจที่จะจ่ายในการริเริ่มโครงการเมืองฟองน้ำในกรุงเทพมหานคร", การประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561: การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้, 20 กรกฎาคม 2018, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exวิชชุดา สุภาพวานิช, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "การจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations for Thailand 4.0), 20 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exดุลยทัศนี แสนวัง, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีต่อความชื้นในดินและพารามิเตอร์ ด้วยแบบจำลอง SWAT ในลุ่มนํ้าน่านส่วนบน", การประชุมวิชาการด้านชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 มิถุนายน 2018, นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2018]