สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

3.1 ภาษาไทย : การเตือนภัย ภาษาอังกฤษ : warning 3.2 ภาษาไทย : ดินถล่ม ภาษาอังกฤษ : landslide 3.3 ภาษาไทย : อุทกภัย ภาษาอังกฤษ : flood 3.4 ภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาษาอังกฤษ : public participation 3.5 ภาษาไทย : เครือข่ายชุมชน ภาษาอังกฤษ : people networkage distributionagricultural landagroforestryBasic researchChao Phraya River Basinconservationcropping patternDecision Support System (DSS)development guidelineecological resourceFlood risk assessmentFluid MechanicsHydraulic hydrodynamic modelhydrological modelIndian Ivy-ruekriginglocal communityLoei River BasinmangrovesModelingparticipationReference Evapotranspirationreference evapotranspiration parametersrefrentce evapotranspirationRisk AssessmentSamut Songkramutilizationvariogram modelWater ManagementWater Resources DevelopmentWater Resources Management and Policywoody perennialกรมชลประเทานกระทรวงการกระจายตัวการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ป่าชุมชนป่าโคกใหญ่ พืชพื้นบ้าน อบต.หนองไทรการจัดการทรัพยากรป่าไม้(Forest Ecology )การจัดการอย่างยั่งยืนการใช้ที่ดินแบบวนเกษตรการใช้ประโยชน์เนื้อไม้การตัดสินใจการเตือนภัยการเตือนภัยน้ำท่วมการบริหารจัดการด้านน้ำการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรน้ำการประเมินความยั่งยืน ระบบทำนาข้าว นครปฐมการเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่วมการพัฒนาที่ยั่งยืนการฟื้นฟูป่าชายเลนการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำลังผลิตขั้นตอน การใช้งานระบบ iThesisความพึงพอใจความสนใจคุณภาพชีวิตเครือข่ายชุมชนโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโครงสร้างองค์กรน้ำดินถล่มทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์ มะต๋าวน้ำท่วมฉับพลันน้ำประปานิเวศวิทยาป่าชายเลน (Forest Management )บ้านสามช่องใต้ประเมินผลปริญญาโทปัจจัยสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนป่าสงวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนแม่น้ำโขงสายประธานไม้กฤษณาระบบนิเวศป่าชายเลนระบบมาตรฐานลุ่มน้ำวงเติบโตวนเกษตร(Mangrove Ecosystem Management)สมุทรสงครามสวนป่าสารกฤษณาสิ่งก่อสร้างสิทธิบัตรแสมขาวแสมทะเลอ.วังน้ำเขียวองค์กรน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.อุตสาหกรรมป่าไม้อุทกภัย

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 104 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)