ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2013 exWinai Wangpimool , inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "The effect of reforestation on stream flow in Upper Nan riverbasin using Soil and Water AssessmentTool( SWAT) model", INTERNATIONAL SOIL AND WATER CONSERVATION RESEARCH, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน 2013, หน้า 53-63
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไม้และผลผลิตไม้ป่าชายเลนบ้านสามช่องใต้ จังหวัดพังงา", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2013 exWinai Wangpimool , inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "The Impacts of Para Rubber expansion on Hydrological and Water Balance Assessment in Nam Loei Basin, Thailand", SWAT-SEEA Conference , 18 มิถุนายน - 19 กันยายน 2013, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 3
2013 exไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ โดยใช้แบบจำลอง API Rainfall-Runoff", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 11 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exWinai Wangpimool , inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Reforestation Effects on Hydrologic response and Stream Flow in Upper Nan basin, Thailand.", The 2nd WASWAC World Conference THE THREATS TO LAND AND WATER RESOURCES IN THE 21ST CENTURY: PREVENTION, MITIGATION AND RESTORATION , 5 - 13 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exธนพร สุปริยศิลป์, exธนะ บุญญสิริกูล, exศิโรตม์ จิวารัตน์, "การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2013]