ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2006 exPreeyaphorn Kosa, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Spatial and Temporal Reference Evapotranspiration in the Chao Phraya River Basin", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 1010-1019
2006 exThanet Soomboon, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Crop Yield Analysis for Cropping Pattern Planning in Irrigation Project", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 103-112
2006 inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exThanaporn Supriyasilp, "Appropriate Variogram Model for Reference Evapotranspiration in the Chao Phraya River Basin", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 127-136
2006 exPreeyaphorn Kosa, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Crop Coefficient using MODIS and Weather Data", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 75-81
2006 exPreeyaphorn Kosa, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of spatial and Temporal Refference Transpiration in the Chao Phraya River Basin", Kasetsart journal natural science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2006, หน้า 1010-1019
2006 exThanet Soomboon, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Crop Yield Analysis for Cropping Pattern Planning in Irrigation Project", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 103-112
2006 inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exThanaporn Supriyasilp, "Appropriate Variogram Model for Reference Evapotranspiration in the Chao Phraya River Basin", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 127-136
2006 inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exThanaporn Supriyasilp, "Appropriate Variogram Model for Reference Evapotranspiration in the Chao Phraya River Basin.", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3-4, กันยายน - ธันวาคม 2006, หน้า 127-136

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2006 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ วันทะนะ, ศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่แนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการใช้ที่ดินแบบวนเกษตร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2006]