ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2008

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2008 inนางสาวปรียาพร โกษา, อาจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exPakdee Khobklag, "Spatial and Temporal Distribution of Irrigation Requirements in the Chao Phraya River Basin, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 758-766
2008 exPreeyaphorn Kosa, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exSupakij Nontananandh, exPakdee Khobklag, "Spatial and Temporal Distribution of Irrigation Requirementsin the Chao Phraya River Basin, Thailand", Kasetsart journal natural science , ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 758-766
Publish Year National Journal 2
2008 exแพรวพรรณ พิมพุฒ, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 15-27
2008 exภัสสร ฉวีวงษ์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "บัญชีน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน: การประเมินปริมาณน้ำใต้ดิน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Entrapped Solid Wastes in Western Maha Chai Mangrove Forest", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "Lessons Learned from a Pilot Project on Participation Development for Sustainable National Parks Management in Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 inนายปณวรรต โสรมรรค, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exเตือนใจ วลัยศรี, "การพัฒนาแบบจำลองบัญชีน้ำ: ลุ่มน้ำปิงตอนบน ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2008]