ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

Publish Year National Journal 1
2020 inนายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "ความสนใจของนิสิตนักศึกษาในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 123-136

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2020]