ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2016

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2016 exHomdee, T., inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exKanae, S., "A comparative performance analysis of three standardized climatic drought indices in the Chi River basin, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, มกราคม 2016, หน้า 211-219
Publish Year National Journal 2
2016 exธนูศร หวาดน้อย, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้: กรณีศึกษาบ้านนาผาแดง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสปป.ลาว", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 39-50
2016 exกฤติกา ทองอยู่, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่หาดเลนงอกชายฝั่งทะเล ตำบลคลองดคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 25-38

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2016 exวิลาสิณี สุนทรชัยกิจ, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำวนเกษตรของเกษตรกรตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2016]