ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2010

Publish Year International Journal 7
2010 exธเนศ มณีกุล, inนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "โครงสร้างระบบสิ่งแวดล้อมการเกษตรของมันสำปะหลังในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 220-230
2010 exมัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์, inนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, "พฤติกรรมสัตว์ที่บอกนัยการเกิดดินโคลนถล่มจาการสังเกตพบโดยคนท้องถิ่นในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 245-254
2010 exประยุทธ ไกรปราบ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, exPhilip W. Gassman, "Hydrologic evaluation and effect of climate change on the At Samat watershed, Northeastern Region, Thailand", International Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 12-22
2010 inนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exธเนศ มณีกุล, "การจำลองแบบเครือข่ายเพื่อทำนายผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 346-355
2010 exลาวัณย์ วิจารณ์, inนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, "การอนุมานหลักการจัดเรียงโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสีย:กรณีศึกษาชุมชนบางปรอก จังหวัดปทุมธานี", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 401-411
2010 exShinjiro Kanae, exTipaporn Homdee, exYoshihiko Iseri, exYoshihiro Shibuo, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "A Review of Bias Correction Methods for The Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Thailand", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 113-118
2010 ex ธนพร สุปริยศิลป์ , inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exเชลง รอบคอบ, exจุมพิตา เรืองวิชาธร, exธนะ บุญญสิริกูล, "กฎหมายกับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ป่า", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านพลังงานทดแทนฉบับพิเศษ (วช. ครบรอบ 50 ปี) , ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 28-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2010 exทิฆัมพร อรุณศรีประดิษฐ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2010]