ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2010 exประยุทธ ไกรปราบ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, exPhilip W. Gassman, "Hydrologic evaluation and effect of climate change on the At Samat watershed, Northeastern Region, Thailand", International Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 12-22
2010 exShinjiro Kanae, exTipaporn Homdee, exYoshihiko Iseri, exYoshihiro Shibuo, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "A Review of Bias Correction Methods for The Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Thailand", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 113-118
2010 ex ธนพร สุปริยศิลป์ , inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exเชลง รอบคอบ, exจุมพิตา เรืองวิชาธร, exธนะ บุญญสิริกูล, "กฎหมายกับการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ป่า", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านพลังงานทดแทนฉบับพิเศษ (วช. ครบรอบ 50 ปี) , ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 28-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2010 exทิฆัมพร อรุณศรีประดิษฐ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01&BudgetYear=2010]