Journal

Article
ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและดัชนีพื้นที่ใบของไม้จันทร์ทองเทศ ในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
Journal
วารสารวิชาการปทุมวัน (ISSN: 22291636)
Volume
ึ7
Issue
18
Year
มกราคม - เมษายน 2017
Page
41-58
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-