การฟื้นฟูและการจัดการป่าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่โครงการหลวง

Publish Year International Journal 1
2017 exPatiya Pattanasak, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "Estimating above Ground Biomass of Fraxinus griffithii C. B. Clarke using Remotely Sensed Data in Royal Project Area, Chiang Mai, Thailand", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017 - ธันวาคม 2018, หน้า 57-64
Publish Year National Journal 1
2017 exภาติยะ พัฒนศักดิ์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและดัชนีพื้นที่ใบของไม้จันทร์ทองเทศ ในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 18, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 41-58
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Productivity and Harvesting of Exotic Tree Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand", Productivity and Safety of Final Cutting on Mountain Forests. Proceedings of Joint Regional Meeting of IUFRO RG3.03.00 and RG3.06.00 in Asia, 24 - 28 กรกฎาคม 2017, Matsuyama and Kochi ญี่ปุ่น