Person Image

  Education

  • Ph.D. in Natural Sciences, University of Copenhagen, Denmark, 2549
  • M.A. (Urban Management), Erasmus University Rotterdam, the Netherlands, 2539
  • ผ.ม. (การวางแผนภาค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  Nonthaburi provinceAFOLU SectorCarbon Economic ValueCarbon Stockschanging settlement patternCO2 Emissions and RemovalsCoastal AreaCommunity DevelopmentDengue vector surveillancegeolocationgeospatial web-based systemImage detectionKing Rama IXLand Use ChangeLand Use Changeslocal development planninglocal jurisdictionMosquitoOutdoor breeding groundsPeople Participationperi-urban Bangkokpotentials and limitationsregional citiesregional specializationSamut Songkhram ProvinceSpatial DistributionSpatial distribution patternsSpatial web-basedtambon administrative organization (TAO)The Royal development projectsurbanizationUrbanized areasvirtual learning platformVirtual platform learningYi San Sub-districtกลยุทธ์การอยู่รอดการกระจายเชิงพื้นที่การกระจายตัวเชิงพื้นที่การกลายเป็นเมืองการจัดการความขัดแยังการใช้ที่ดินการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการดำรงชีวิตการทับซ้อนของเขตการปกครองการบุกรุกที่ดินราชพัสดุการเปลี่นแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนการลงทุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเกษตรกรเกษตรกรสวนกล้วยไม้ข้อจำกัดขั้นตอนการพัฒนาเมืองขั้วความเจริญเติบโตเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติความขัดแย้งความชำนาญความเต็มใจจ่าย ภูมิทัศน์วัฒนธรรม พื้นที่ชายน้ำความสามารถในการแข่งขัน ทวีปแอฟริกาตะวันตก ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิศาสตร์โครงการในพระราชดำริโครงการพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีชานเมืองกรุงเทพมหานครฐานข้อมูลแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ปัญหาและความต้องการของนิสิตผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙พลวัตเมืองพัฒนาชุมชนพื้นที่เมืองภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมันสำปะหลังเมืองหลักระดับภาควางแผนศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอุทกภัย

  Interest

  การวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  • เม.ย. 2564 - ก.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  • พ.ย. 2562 - มี.ค. 2564 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์
  • ก.ย. 2559 - ส.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  • ต.ค. 2555 - ส.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  • ก.พ. 2550 - ก.ย. 2555 หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  • ก.ค. 2549 - ก.พ. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Urbanization and changing settlement patterns in Peri-urban BangkokJongkroy P.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(3),pp. 303-312
  17
  2Patterns of the spatial distribution of urbanized areas in ThailandJongkroy P., Thongbai C.2014Kasetsart Journal - Social Sciences
  35(1),pp. 30-44
  4
  3Impacts of land use changes on carbon stocks, greenhouse gas, and carbon economic value of agriculture, forestry and other land use (AFOLU) sector in coastal area of yi san sub-district, Samut Songkhram province, Thailand between 2001 and 2015Jantawong S., Tangtham N., Jongkroy P.2019EnvironmentAsia
  12(3),pp. 12-22
  1
  4Development web spatial database system of the Royal Projects under the Inspiration of King Rama 9thLimlahapun P., Jongkroy P.2022ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 201-209
  0
  5A straightforward framework to find crop age from multiple satellite images: A case study of para rubberBoonprong S., Torteeka P., Jongkroy P., Raksapatcharawong M., Sukawattanavijit C.2018Proceedings - 39th Asian Conference on Remote Sensing: Remote Sensing Enabling Prosperity, ACRS 2018
  2,pp. 636-644
  0
  6The potentials and limitations, and specialization of regional cities in ThailandJongkroy P., Thongbai C.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(2),pp. 440-447
  0
  7Overlaps in jurisdiction of Tambon Administrative Organizations and problems in local development planning in Nonthaburi provinceJongkroy P., Thongbai C.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(3),pp. 357-369
  0