รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2020

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

5

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", Best Poster 1st winner, , The 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins, Feb 21 2020
2020 inนางพัชรี อำรุง,"Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum commune for Morphological Observation.", Popular votes Award, Photo Contest Award 2020, Microscopy Society of Thailand, Feb 28 2020
2020 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางสาวดลฤดี โตเย็น,inนางพัชรี อำรุง,inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์,"ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ รางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดีเด่น, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Oct 9 2020
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES", Best Poster Presentation award, Bioeconomy, The 4 th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2020) , Sep 24 2020