รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2006

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2006 inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์,inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์,inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ,inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์,"Anther culture of the F1 hybrids and F2 progenies of aromatic Rice (Oryza sativa L.) for the production of doubled haploids with photoperiod insensitive character", รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2006