รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2014

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

10

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มก., Jun 17 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2014 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"Super-Healthy Powder", รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", Bronze Medal Award, Biotechnology, The 10th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2014) , Sep 20 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", Leading Innovation Award , , International Intellectual Property Network (IIPNF), Sep 20 2014
2014 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : clean-up column for aflatoxins analysis", TIIIA Outstanding Diploma , , Taiwan Invention & Innovation Industry Association, Sep 20 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2014 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,"Wood anatomy of Bauhinia purpurea L.", First Prize :Poster Presentation, Biological Science, microscopy society of thailand, Jan 31 2014
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์,"METHANE PRODUCTION FROM NAPIER GRASS BY TWOSTAGE ANAEROBIC DIGESTION", Outstanding presentation/contribution, , Peking University, May 29 2014
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"FEASIBILITY STUDY FOR BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM NORMAL BREWERY WASTEWATER", outstanding presentation/contribution, , Peking University, May 29 2014
2014 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์,inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,inดร.นุษรา สินบัวทอง,"Methane production from napier grass by codigestion with cow dung", Outstanding presentation/contribution, , Peking University, May 29 2014
2014 inนางพัชรี อำรุง,"Microscopic Study of Internal Anatomy of Mangosteen (Garcinia mangostana L).", First Prize : Ultrastructure of lemon leave, Biological Science, MICROSCOPY SOCIETY OF THAILAND, Jan 31 2014