รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2010

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2010 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2010 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์,inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์,"Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contents", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (รางวัลประเภทบุคค-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2010 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,"Yests", 1st Prize Micrograph Award 2010, SEM: Bioscience , The Microscopy Society of Thailand, Jan 21 2010
2010 inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์,inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม,"Analysis of Nitrate Accumulation in Fresh Vegetables", รางวัลดี, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2010 inดร.นงณพชร คุณากร,"Meristem-tip culture of Dendrobium orchids for production of cymbidium mosaic virus free clones", รางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, สาขาไม้ดอกไม้ประดับ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, May 13 2010