รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

8

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2008 inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์,inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์," Dactylospora haliotrepha ได้รับรางวัล", Micrograph Award 2008 : 3rd prize , SEM : Bioscience , Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008
2008 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,"มินิคอลัมน์ : อุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน บี", การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2550, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2008 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,inนางพัชรี อำรุง,"Gromphrena Pollen", Micrograph Award 2008 :Honorable prize , SEM : Bioscience, Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008
2008 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์,inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,"Helicomyces sp.", Micrograph Award 2008 : Honorable prize , SEM : Bioscience , Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008
2008 inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางพัชรี อำรุง,"Rice Starch ", Micrograph Award 2008 :3rd prize , SEM : Bioscience , Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008
2008 inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์,inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,"Marine Fungi from Bangsan Beach, Chonburi Province", Poster Presentation Award 2008 :3rd Prize , Bioscience , Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008
2008 inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางพัชรี อำรุง,"Change in Morphological of Rice Starch During Grain Development", Poster Presentation Award 2008 :Honorable Prize , Bioscience , Microscopy Society of Thailand, Jan 10 2008
2008 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์,inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,"Dactylospora haliotrepha", Micrograph award 2008 SEM : Bioscience 3 rd Price, , Microscopy Society of Thailand , Jan 9 2008