รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

8

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2009 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inนายทนิฐ หงษ์ดุสิต,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิงอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาเกษตรศาสตร์ ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 25 2009
2009 inดร.นุษรา สินบัวทอง,inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์,"Comparisons of the Methane Production YieldCoefficient from Anaerobic Microbial Assemblages in the Anaerobic Treatment of Wastewater", รางวัลผลงานวิจัยตีพิพม์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2) , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2009 inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางพัชรี อำรุง,"Scanning Electron Micrograph of Fungi Spore", The 1st prize Micrograph Contest Award, Biological Science : SEM, Microscopy Society of Thailand, Jan 28 2009
2009 inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์,inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์,inนางพัชรี อำรุง,"Scanning Electron Micrograph of Neosartorya Species", The 2nd prize Micrograph Contest Award, Biological Science : SEM, Microscopy Society of Thailand, Jan 28 2009
2009 inนางพัชรี อำรุง,"Transmission Micrograph of Bacteria", Honorable Prize Micrograph Contest Award, Biological Science : TEM, , Microscopy Society of Thailand, Jan 28 2009
2009 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of the Detection Assays for Ochratoxin A by Monoclonal Antibody", ผลงานวิจัย ระดับชมเชย , สาขาวิชาโรคพืชและจุลชีววิทยา, คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, Nov 24 2009