รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2007 inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์,inดร.รงรอง หอมหวล,inดร.นงณพชร คุณากร,inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำรากหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Crab) ในสภาพปลอดเชื้อ และการนำต้นออกปลูก", รางวัลดีเด่นในการประชุมวิชาการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม. , , กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก , Aug 30 2007