รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2018

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข,"เทส", เทส, เทส, เทส, Sep 1 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2018 inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ,inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม,"Optimization of indole3acetic acid (IAA) production by Bacillus spp. isolated from alkaline soil", ผลงานระดับดี , วิทยาศาสตร์และพันธุศาสตร์, มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018