รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2021

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์,"Surface modification of samarium oxide (Sm2O3) fillers and their corresponding morphological, wear resistance, and mechanical properties of Sm2O3/UHMWPE composites", 1st Runner-up Oral presentation , Physical Sciences , The 38th International Conference of Microscopy Society of Thailand (MST38), Mar 26 2021
2021 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,"Anatomical Characters of Root, Stem and Leaf of Eclipta prostrata (L.) L. Asteraceae", Online Photo Contest LM Popular Vote, Light Microsope, The 38th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST38), Mar 26 2021
2021 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inนางสาวดลฤดี โตเย็น,inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์,inดร.นุษรา สินบัวทอง,"Silica on Leaf Surface of Supanburi 50 Cultivar Sugarcane of Thailand", Online Photo Contest SEM Popular Vote ชื่อภาพ Madeleine, ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope), Microscopy Society of Thailand, Mar 26 2021