รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2013

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

8

Award

รางวัล ปี 2013

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Honor Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มก., Feb 26 2013
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มก., Oct 3 2013

Research/Invention Award

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Publish Year Output Award 4
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,"ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด", รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 31 2013
2013 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"KU-AF2 : Clean-up cpilumn for aflatoxin analysis", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี, สาขาสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2013
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"Effect of the solid content on biogas production from Jatropha curcas seed cake", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,"Ocimum Pollen", the second prize of SEM Micrograph , Biological Science, The Microscopy Society of Thailand , Jan 24 2013

Conference Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล,inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"A preliminary investigation on the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand", 1st WINNER POSTER in International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, , International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, Jun 28 2013
2013 inนางพัชรี อำรุง,"Microscopic Study of Internal Anatomy of Mangosteen (Garcinia mangostana L).", Honorable Prize Micrograph Contest Award Materials Science : TEM Rose soil , Materials Science : TEM, Microscopy Society of Thailand, Jan 24 2013