Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Science; Molecular Biology), The University of Nottingham, สหราชอาณาจักร, 2552
  • วท. ม. (ชีวเคมี), ม.สงขลำนครินทร์, ไทย, 2547
  • วท. บ. (เทคนิคกำรแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ1, ม.เชียงใหม่, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  AflatoxinsAGHAgrobacterium mediatied transformationAgrobacterium transformationAgrobacterium-mediated transformationalkaline soilandrogenic gland hormoneanther cultureAnti-bacterial genesaquatic plantsAsiaAuxinBacillus sppbiofertilizerChloroplast DANClassification manualclimate changecolor ricecornCymMVDNA FingerprintingDNA markerfolateFolate binding proteinsFolate stabilityfoodFood safetyfood securityFusariumFusarium spFusarium sp.Fusarium spp.fusarium ssp.gene expressiongene markergene transformationgreen flucrescent protein genegreen fluorescent genegreen fluorescent proteinhusked riceHygrophilaHygrophila difformisIAAmycotoxinmycotoxin incidenceMycotoxinsneomaleNile tilapiaNuclear DNAORSVparticle bombardmentparticle bombardment mediated transformaparticle bombardment-mediated transformaparticle bombardment-mediatied transformpbsA-trnH genePCR - RFLPphytohormonePlant growth promotingrhizospherericeRisk managementShrimp FeedToxin contaminationการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวความปลอดภัยอาหารเชื้อราสร้างสารพิษปุ๋ยชีวภาพพรรณไม้น้ำโฟเลตยีนเรืองแสงเยรูซาเลมอาร์ติโช็คระดับการแสดงออกของยีนโรคไวรัสไรโบโซมอลดีเอ็นเอฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอลู่ทางการลงทุนวัสดุอ้างอิงซีราลีโนนวิตามินศัตรูพืชสถาบันวิจัยและพัฒนา สภาวะการเก็บรักษาสัณฐานวิทยาสารควบคุมการเจริญเติบโตสารพิษเชื้อราสาหร่ายฉัตรสูตรผสมเสถียรภาพของโฟเลตหน่อไม้ฝรั่งองค์ประกอบทางเคมีออกซินอะฟลาทอกซินอาหารกุ้งอาหารเลี้ยงกุ้งอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์อุณหภูมิอุบัตริการณ์สารพิษเชื้อราฮอร์โมนพืช

  Interest

  พันธุวิศวกรรมและวิศวกรรมโปรตีน, โฟเลต, เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Significance of regulation limits in mycotoxin contamination in Asia and risk management programs at the national levelAnukul N., Vangnai K., Mahakarnchandkul W.2013Journal of Food and Drug Analysis
  21(3),pp. 227-241
  94
  2Folate polyglutamylation is required for rice seed developmentAnukul N., Ramos R., Mehrshahi P., Castelazo A., Parker H., Diévart A., Lanau N., Mieulet D., Tucker G., Guiderdoni E., Barrett D., Bennett M.2010Rice
  3(2-3),pp. 181-193
  10
  3Fumonisin and T-2 toxin production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farmingAnukul N., Maneeboon T., Roopkham C., Chuaysrinule C., Mahakarnchanakul W.2014Mycotoxin Research
  30(1),pp. 9-16
  7
  4Iron–quercetin complex preconditioning of human peripheral blood mononuclear cells accelerates angiogenic and fibroblast migration: Implications for wound healingKantapan J., Anukul N., Leetrakool N., Rolin G., Rolin G., Vergote J., Dechsupa N.2021International Journal of Molecular Sciences
  22(16)
  2
  5HLA-DRB1*04:05 and HLA-DQB1*04:01: Alleles Potentially Associated with Vogt-Koyanagi-Harada in Northern Thai PatientsAnukul N., Pathanapitoon K., Leetrakool N., Guntiya T., Wita R., Palacajornsuk P., Klangsinsirikul P.2021Ocular Immunology and Inflammation
  29(2),pp. 260-263
  2
  6Meristem tip culture of Dendrobium orchid for boosting efficiency of hygienic large scale micropropagationKunagorn N., Roopkam C., Aumroong P., Anukul N.2017Acta Horticulturae
  1155,pp. 419-424
  1
  7Mixed-field agglutination observed in column agglutination testing is not always associated with the A3 subgroupAnukul N., Leetrakool N., Tanan P., Palacajornsuk P., Klangsinsirikul P.2018Immunohematology
  34(2),pp. 49-56
  0
  8DNA sequencing analysis framework for ABO genotyping and ABO discrepancy resolutionWita R., Somhom S., Chawachat J., Thongratsameethong A., Anukul N., Sirikul C.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 913-916
  0
  9Two novel alleles on Fucosyltransferase 2 from northern Thai para-Bombay family and computational prediction on mutation effectAnukul N., Wita R., Leetrakool N., Sirikul C., Veeraphan N., Wongchai S.2021Transfusion
  0
  10Iron(III)–Quercetin Complexes’ Safety for MRI Cell Tracking in Cell Therapy Applications: Cytotoxic and Genotoxic AssessmentDechsupa N., Kosintarajit P., Kamkan K., Khanjina T., Sirikul C., Innuan P., Suwan A., Anukul N., Kantapan J.2022Nanomaterials
  12(16)
  0
  11Ontology for Blood Group Phenotyping and ABO Discrepancy Screening*Trongratsameethong A., Somhom S., Chawachat J., Wita R., Anukul N., Sirikul C.2021JCSSE 2021 - 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Cybernetics for Human Beings
  0