รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2019

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2019 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์,"กายวิภาคศาสตร์ของดอก ผลและเส้นใยนุ่น (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.)", รางวัลที่ 3 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคนิทัศน์ , , ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภื, Jun 15 2019
2019 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์,inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ,"In Vitro Proliferation and Root Induction of Diospyros winitii", รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ลำดับที่ 2, , องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มก., กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, Aug 21 2019