รางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2011

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

6

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2011 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,"Asystasia gangetica pollen", Second Prize, Scanning Electron Micrograph-Bioscience, The Microscopy Society of Thailand, Jan 6 2011
2011 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,"glandular trichome", Third Prize, Optical Micrograph-Bioscience, The Microscopy Society of Thailand, Jan 6 2011
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง,"Optimum organic loading rate for semi-continuous operation of an anaerobic process for biogas production from Jatropha curcas seed cake", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 (รางวัลประเภทบุคค-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2011 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางพัชรี อำรุง,inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,"Morphological Identification of Thunbergia Pollen Using SEM Technique", Third Prize, Poster Presentation-Bioscience, The Microscopy Society of Thailand, Jan 6 2011
2011 inดร.พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์,inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม,"Contamination of Heavy Metal in Thai Traditional Medecine", รางวัลดี, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011